Digiqole ad

สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือ PM2.5

 สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือ PM2.5
Social sharing
Digiqole ad
สส.พรรคเพื่อไทย นำโดย นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อ และนางสาวชนก จันทาทอง สส.หนองคาย ร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาผู้แทนราษฎรว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ความใส่ใจแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือ PM2.5 ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศทั้งระบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางทะเล โดยประเทศไทยได้ริเริ่มเสนอโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อแสวงหาพันธมิตรร่วมลงทุนและผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลเชื่อมภูมิภาคตะวันตกและตะวันออกเข้าหากัน สร้างงานสร้างรายได้และความยั่งยืนให้ประเทศไทย
.
[สร้างคุณภาพชีวิต ลดฝุ่นพิษPM2.5]
.
นายรวี เล็กอุทัย กล่าวว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขมลพิษทางอากาศ ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่กระทบประชาชน ซึ่งในงบประมาณฉบับนี้มีโครงการเกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ มีโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เพื่อควบคุมมลภาวะทางอากาศเริ่มต้นจากในพื้นที่ ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมไประดับเครือข่ายท้องถิ่น และยังขยายความร่วมมือไประหว่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ รัฐบาลยังสร้างเครื่องมือหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย
.
ดังนั้น การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีผลกระทบต่อพวกเราและคนรุ่นต่อๆไปอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การให้ความเห็นชอบต่อการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญและจะเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและพี่น้องประชาชนโดยตรง
.
[แลนด์บริดจ์ โลจิสติกส์ทางทะเลระดับโลก]
.
ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อ กล่าวถึงโครงการแลนด์บริดจ์ว่าเป็นโครงการสำคัญเชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน เป็นธงนำด้านคมนาคมขนส่งทางทะเลเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเชื่อมโยงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยเป็นการลงทุนระยะยาวในระดับภูมิภาคของโลก ที่เอกชนจะลงทุนทั้งหมดในวงเงิน 1 ล้านล้านบาท ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปอีกหลายชั่วอายุคน
.
นายกรัฐมนตรี ตั้งเป้าให้โครงการแลนด์บริดจ์เป็นโครงการระดับโลก เพื่อให้เส้นทางเดินเรือของโลกมาผ่านประเทศไทย โครงการนี้มาในเวลาที่ใช่ เพราะในปัจจุบัน ช่องแคบมะละกาแออัดและปัญหาในตะวันออกกลาง โครงการแลนด์บริดจ์จึงเป็นเส้นทางสำคัญที่จะเชื่อมทะเลเชื่อมตะวันตกและตะวันออก รัฐบาลจึงเร่งปรับปรุงกฎระเบียบ สร้างพันธมิตรร่วมลงทุน สร้างห่วงโซ่อุปทานด้านโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคไปสู่ระดับโลก และเป้าหมายสำคัญคือการสร้างให้ไทยเป็นนักลงทุนสร้างความเจริญให้แก่ลูกหลานของเราไปอีกหลายร้อยปี
.
[คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อคมนาคมไทย]
.
นางสาวชนก จันทาทอง กล่าวว่ารัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ได้ปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามยุทธศาสจร์ชาติ เช่น เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ทั้งภาคเกษตร ธุรกิจและประชาชน ลดรายจ่ายด้านพลังงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปรับปรุงคมนาคมทั้งระบบ และลดความเหลื่อมล้ำด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งเรื่องการปรับปรุงคมนาคมทั้งระบบนั้น รัฐบาลพรรคเพื่อไทย สมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้มีนโยบายสร้างอนาคตไทย 2020 เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศทั้งระบบ แต่เสียดายที่ศาลรัฐธรรมนูญตีตกไป ซึ่งเสียดายโอกาสที่ไทยจะได้เป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาค
.
วันนี้นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบคมนาคมทั้งระบบอีกครั้ง ยกตัวอย่างเช่นโครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่น-หนองคาย ได้รับการผลักดันให้สร้างเสร็จภายในปี 2567 เพื่อเชื่อมระบบขนส่งสินค้าไทย ลาว จีน เวียดนาม ส่งเสริมการค้าระดับภูมิภาคสมกับความตั้งใจของพรรคเพื่อไทย ที่คิดใหญ่ทำเป็นเพื่อคมนาคมไทย เร่งการเชื่อมโยงรถไฟขนส่งสินค้า เชื่อมโยงเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศลงมือทำแล้วและทำจริง
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post