Digiqole ad

สส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาผู้แทนราษฎร

 สส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาผู้แทนราษฎร
Social sharing
Digiqole ad
สส.พรรคเพื่อไทย อาทิ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลยนางสาวประภาพร ทองปากน้ำ สส.สุโขทัย นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ และนายนพดล ปัทมะ สส.บัญชีรายชื่อ อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ว่าการจัดทำร่างงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจ กระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำช่วยให้ประเทศไม่ท่วมไม่แล้ง และส่งผลถึงการเพิ่มพื้นที่เขตชลประทานให้พี่น้องเกษตรกรทำไรเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ รัฐบาลยังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศโดยใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจ ขยายสินค้าเปิดตลาดใหม่ เร่งทำสัญญา FTA เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วย
.
[ใส่ใจกระจายอำนาจ-งบประมาณสู่ท้องถิ่น]
.
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล กล่าวว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรัฐที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งในยุคสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย มีความพยายามใช้นโยบายผู้ว่าซีอีโอเพื่อตอบโจทย์แก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยโอนอำนาจไปไว้ที่ผู้ว่าซีอีโอ เมื่อมีปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาโดยทุกอย่างโดยปัญหาไม่ไปกระจุกรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งผู้ว่าซีอีโอจะต้องอำนวยความสะดวก สนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก้ไขปัญหาให้พี่น้องได้รวดเร็วทันที
.
[บริหารงบจัดการน้ำได้ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ]
.
นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ กล่าวว่าการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ได้จัดทำงบประมาณตามแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วมได้ โดยวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมจากการมีพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากกรอบงบประมาณตามโครงการที่จะเกิดขึ้น คือ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ที่จะเก็บน้ำได้เพิ่มกว่า 21 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มเขตชลประทานอีก 1 แสนไร่ กักเก็บน้ำเพิ่มได้อีก 79 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งช่วยลดความเสียหายจากผลกระทบน้ำท่วม รวมถึงวิธีบริหารจัดการงบดังกล่าวยังบริหารครอบคลุมลุ่มน้ำน้ำมากกว่า 22 ลุ่มน้ำในทั่วประเทศ
.
ทั้งหมดส่งผลให้พี่น้องคนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรไทยมีพื้นที่เขตชลประทานเพิ่ม มีแหล่งน้ำเพาะปลูก สามารถปลูกข้าวทำการเกษตรเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร นี่จึงเป็นการจัดงบประมาณได้อย่างตรงเป้าและมีประสิทธิภาพ
.
[อนาคตของเด็ก อนาคตของประเทศ อนาคตเดียวกัน]
.
นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ กล่าวถึงงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลว่า เป็นงบประมาณที่มียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาโดยตรง คือเพื่อการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยรัฐบาลได้จัดสรรไว้กว่า 9.5 แสนล้านบาท และเพื่อการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการศึกษา สิ่งที่รัฐบาลทำคือการมอบโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสเพื่อให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 2.62 ล้านคน
.
อีกทั้งงบประมาณด้านการศึกษาในด้านอื่นๆ ในงบประมาณฉบับนี้ ยังเป็นไปเพื่อตอบโจทย์การศึกษาของประชาชนในทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มประเภททั้งในระบบ นอกระบบตลอดจนสตรี ผู้สูงอายุจนถึงคนพิการ จึงกล่าวได้ว่างบประมาณด้านการศึกษาครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง
.
[การทูตเชิงเศรษฐกิจ-ยุทธศาสตร์เติบโตไปพร้อมเพื่อนบ้าน]
.
นายนพดล ปัทมะ กล่าวว่า นโยบายการดำเนินนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า นายกรัฐมนตรีความตั้งใจเชิญชวนบริษัทข้ามชาติลงทุนในไทย นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นเซลล์แมนและชักชวนนักลงทุนต่างประเทศรายใหญ่ อาทิ Google, Amazon Web Services ฯลฯ หรือ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เช่น Toyota, Honda เป็นต้น เพื่อขยายการลงทุนสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมูลค่าการลงทุนกว่า 150,000 ล้านบาท
.
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังใช้ยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงเติบโตไปกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันการค้าชายแดน ส่งเสริมการค้าการลงทุน-ท่องเที่ยวร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังต้องเร่งเจรจาทำ FTA ทั้ง FTA ไทย-อังกฤษ ที่จะช่วยการส่งออกและผลักดัน GDP ไทยให้เพิ่มขึ้น การเจรจา FTA ไทย-อียู ที่เริ่มสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ถึง 1.28 เปอร์เซ็นต์ และการเจรจา FTA ไทย-เวียดนาม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ทั้งหมดนี้เพื่อเราจะได้เปลี่ยนประเทศไทยที่เคยช้าเป็นเรือเกลือให้รวดเร็วเหมือนเรือหางยาว เพื่อให้ทันต่อการค้าการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระดับโลก
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post