Digiqole ad

“BDMS” ขึ้นที่ 1 ผู้นำระดับโลก (DJSI World) กลุ่มการบริการทางการแพทย์ ปี 2023

 “BDMS” ขึ้นที่ 1 ผู้นำระดับโลก (DJSI World) กลุ่มการบริการทางการแพทย์ ปี 2023
Social sharing
Digiqole ad

21 ธันวาคม 2566 – BDMS ขึ้นที่ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก ปี 2023 ในกลุ่มการบริการทางการแพทย์ ในระดับโลก (DJSI World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ด้วยคะแนนอันดับ 1 มิติด้านสังคม จากการประเมินของ S&P Global

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งผลให้ BDMS ขึ้นที่ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก ปี 2023 ในกลุ่มการบริการทางการแพทย์ (Health Care Providers & Services) ทั้งในระดับโลก (DJSI World) เป็นปีแรก และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนนอันดับ 1 มิติด้านสังคม ของกลุ่มธุรกิจการบริการทางการแพทย์ จากการประเมินของ S&P Global
ด้วยปณิธานสูงสุดขององค์กรในการเป็น “ผู้นำบริการด้านสุขภาพ ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีบนวิธีแห่งความยั่งยืน” BDMS มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวัฒนธรรมความยั่งยืนไปในทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลและจริยธรรมที่ดี ยึดหลักที่ว่าความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ให้ความสำคัญในสร้างประสบการณ์แก่ผู้ใช้บริการด้วยความเป็นเลิศ สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า ตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลส่งมอบคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่สังคม มุ่งให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามที่ BDMS มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี 2050

ด้านสิ่งแวดล้อม BDMS ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน จึงกำหนดนโยบายและระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนทิศทางการจัดการทรัพยากร และได้ตั้งเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการดําเนินงานสุทธิให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2593 (BDMS Net Zero 2050) โดยการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการดําเนินธุรกิจและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน BDMS ยังได้กำหนดมาตรฐานความยั่งยืน BDMS Green Healthcare โดยร่วมมาตรฐานชั้นนำด้านการออกแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy & Environmental Design: LEED) มาปรับเป็นเกณฑ์ โดยมีโรงพยาบาลและบริษัทที่ผ่านการประเมินแล้ว 20 แห่ง ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในองค์กร พร้อมดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

ด้านสังคม BDMS ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เนื่องด้วยบุคลากรเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับบุคลากร และการดำเนินการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights) อย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการดำเนินธุรกิจของ BDMS ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ผ่านโครงการอบรมเทคนิคนวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกด้วยเทคนิคใหม่ไม่ต้องผ่าตัดกล้ามเนื้อ ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ในประเทศไทย โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลประจำจังหวัด มีแพทย์ที่ผ่านการอบรมมากกว่า 180 ราย ใน 170 โรงพยาบาล ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ BDMS ยังมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้ จัดโครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” ปัจจุบันอบรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียองค์กรไปแล้ว 62,172 ราย เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพให้แก่สังคมและชุมชน BDMS ยังได้ดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและโอกาสทางการศึกษาผ่าน “โครงการอิ่มบุญ” จัด “โครงการผ่าเข่า” ช่วยเหลือผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสโดยทำการผ่าข้อเข่าเทียมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีไป 107 เข่าและ “โครงการเวชดุสิต ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล” มอบทุนการศึกษาจำนวน 102 ทุน สร้างโอกาสให้เด็กไทยได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านการพยาบาล

ด้านธรรมาภิบาล BDMS วางวิสัยทัศน์ และกำหนดพันธกิจสู่การเป็นผู้นำการให้บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ป่วยอย่างสูงสุด ผ่านการพัฒนารูปแบบการบริการด้านสุขภาพจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยการพัฒนา “BeDee” Telehealth Application เพื่อการบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทันท่วงที สามารถขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ ลงการรอคอยและการใช้ทรัพยากรในการเดินทางคมนาคม รวมทั้งลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทั้งในกลุ่มผู้เข้ารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ BDMS คำนึงถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผ่านระบบการจัดซื้อ Center Procurement รวมไปถึงการคำนึงประเด็นการจัดการบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post