Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ติดตามการทำเกษตรแปลงใหญ่ ณ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ติดตามการทำเกษตรแปลงใหญ่ ณ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ติดตามการทำเกษตรแปลงใหญ่ ณ อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศผลักดันไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้เกษตรกร ด้วยการสนับสนุนนวัตกรรมและระบบเกษตรอัจฉริยะตามแนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมการทำผ้าไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันจะช่วยยกระดับผ้าไทยให้เป็น Soft Power ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก
1. เวลา 14.00 นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้านของนางหนูปาน พรมโคตร โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส่งนักวิชาการเกษตรลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อให้นำไปปรับใช้ได้ต่อไป
.
2. จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมการเกษตรและการผลิตสินค้าท้องถิ่น ได้แก่ 1) เยี่ยมชมตลาดชุมชน 2) รับฟังแนวทางการลดการใช้สารเคมี แนวทางการแก้จนภาคการเกษตร การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ Young Smart Farmer 3) รับฟังแนวทางการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแปรรูป โดยกรมประมงและประธานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง 4) ชมการจักสานจากคล้าของผู้สูงอายุ 5) รับฟังแนวทางการยกระดับและผลักดันผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด โดยกรมหม่อนไหม อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ สปก. 4-01 โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร
.
3. นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรและเกษตรกรและจะมุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยให้เป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ด้วยการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะและวัฒนธรรมการเกษตรเข้ามาสร้างโอกาสเพิ่มผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและยกระดับรายได้ของเกษตรกร โดยดำเนินนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ พร้อมขยายผลและสนับสนุนสินค้าของชุมชน
4. นอกจากนั้น รัฐบาลจะส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยผลิตสินค้าทางการเกษตรและบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนทางด้านการผลิต ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในการตลาด และเพิ่มอำนาจต่อรองในการหาปัจจัยการผลิต รวมถึงจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
.
5. รัฐบาลจะส่งเสริม Young Smart Farmer โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรม และนำมาใช้ในกระบวนการผลิต การตลาด เพื่อให้มีผลผลิตต่อหน่วยต่อไร่เพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร
.
6. นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับผ้าไทยว่า พร้อมช่วยส่งเสริมและผลักดันผ้าไทยให้เป็น Soft Power ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก พร้อมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดูแลรักษาง่าย เพื่อต่อยอดสินค้า เปิดตลาดคนรุ่นใหม่ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ้าไหมไทยในเวทีโลก
.
7. คณะที่ร่วมติดตามการลงพื้นที่ ประกอบด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนมารอให้การต้อนรับ
.
Facebook Comments

Related post