Digiqole ad

รัฐบาลของประชาชน ทำทันที กระตุ้นการท่องเที่ยว ดึงเงินเข้าประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ

 รัฐบาลของประชาชน ทำทันที กระตุ้นการท่องเที่ยว ดึงเงินเข้าประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ
Social sharing
Digiqole ad
รัฐบาลของประชาชน ทำทันที กระตุ้นการท่องเที่ยว ดึงเงินเข้าประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว ‘จีน-คาซัคสถาน’ ที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
.
วันที่ 18 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ
.
โดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอยซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยเมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
.
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
.
ข้อ 1 ให้กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ดังนี้
.
(1) สาธารณรัฐประชาชนจีน
.
(2) สาธารณรัฐคาซัคสถาน
.
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
.
ที่มา : พรรคเพือไทย
Facebook Comments

Related post