Digiqole ad

3 มาตรการ รองรับกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุอาการรุนแรงในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

 3 มาตรการ รองรับกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุอาการรุนแรงในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
Social sharing
Digiqole ad
3 มาตรการ รองรับกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุอาการรุนแรงในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
1. Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) ก่อนเข้าโรงพยาบาล และออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น โดยมีทีมติดตาม เพื่อเพิ่มการตรวจคัดกรองได้
2. เพิ่มการตรวจคัดกรองสำหรับกลุ่มเสี่ยงและสื่อสารให้ประชาชนทราบ เมื่อพร้อมรองรับ Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) ได้มากกว่า 1,000 คน และ กทม. มีเตียงรองรับผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นได้ทัน
3. เพิ่มสัดส่วนของการฉีดวัคซีนในกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://is.gd/MLML4m
Facebook Comments

Related post