Digiqole ad

19 ปี ราชมงคลพระนคร มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมปั้นกำลังคน-นวัตกรรม แห่งอนาคต

 19 ปี ราชมงคลพระนคร มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา  พร้อมปั้นกำลังคน-นวัตกรรม แห่งอนาคต
Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉลองก้าวสู่ปีที่ 19 พร้อมจัด กิจกรรม RMUTP Open House : Opportunity Unlocked  ราชมงคลพระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาเพื่อทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการแห่งอนาคต

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก้าวสู่ปีที่ 19 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี มหาวิทยาลัยฯ ยังคงเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์เข้ามาทำงานทดแทนมนุษย์ในบางสายอาชีพ จึงเป็นความท้าทายของราชมงคลพระนคร ที่ต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันและนำยุคสมัยให้ได้ สำหรับในปีนี้จึงจัดกิจกรรม RMUTP Open House : Opportunity Unlocked  ราชมงคลพระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยสนับสนุนให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ได้มีโอกาสเข้าถึงเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและระบบการศึกษาให้มากยิ่งขี้น โดยในกลุ่มแรก คือวัยแรงงาน ที่ทำงานอยู่แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ สามารถเข้ามาเสริมสร้างทักษะอาชีพใหม่ upskill & reskill ผ่านหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยที่เปิด อาทิ การจัดดอกไม้ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า เป็นต้น  รวมถึงการเปิดโอกาสให้แรงงานที่จบการศึกษาวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า ได้มาศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น ปรับตัวทำงานร่วมกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ กลุ่มที่สองคือ ผู้เปราะบางและผู้พิการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาพิการที่ศึกษาอยู่ในระบบประมาณ 40 คน และในอนาคตวางแผนสร้างระบบเพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

“ความคาดหวังของเราไม่ได้ต้องการให้ทุกคนต้องจบปริญญา แต่เราต้องการให้ทุกคนมีวิชาชีพติดตัวผ่านการเรียนหลักสูตรระยะสั้น เช่น ทำอาหาร  ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้นั้นไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ แต่หากในอนาคตต้องการจะเข้ามาศึกษาต่อก็นำองค์ความรู้ที่เรียนไปเทียบโอนปรับวุฒิได้เช่นกัน”

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือกับเครือข่ายสมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพ เปิดรับผู้พิการ ทางหู ตา หรือร่างกาย ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อทั้งหลักสูตรระยะสั้น หรือระดับปริญญา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงปริญญาตรี ไม่เพียงเท่านั้นมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้สำหรับการเปิดกว้างโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปได้ในอนาคต รวมถึงลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของไทย และเพื่อให้เห็นศักยภาพของราชมงคลพระนคร ภายในงาน RMUTP Open House : Opportunity Unlocked มีการจัดแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากพลาสติกเหลือทิ้ง จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การพัฒนาเส้นใยใบอ้อย เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  องค์ประกอบแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมการเงินสำหรับผู้สูงอายุ จากคณะบริหารธุรกิจ การพัฒนารถต้นแบบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงเอทานอล จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังจะได้ร่วม ชมบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรจาก 9 คณะ และ 4 หน่วยงาน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา อาทิ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และการประกวดคลิป TikTok หัวข้อเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

Facebook Comments


Social sharing

Related post