Digiqole ad

“จุฬาราชมนตรี” มอบทุนการศึกษา “โครงการทุนจุฬาราชมนตรี ปีการศึกษา 2565″ ที่มหาวิทยาลัยเกริก

 “จุฬาราชมนตรี” มอบทุนการศึกษา “โครงการทุนจุฬาราชมนตรี ปีการศึกษา 2565″ ที่มหาวิทยาลัยเกริก

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมนานาชาติ อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล ให้เกียรติมอบหมาย อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกริกอย่างเป็นทางการ ในพิธีมอบทุนการศึกษาและรายงานตัวนักศึกษา “โครงการทุนจุฬาราชมนตรี ปีการศึกษา 2565” และนักศึกษาใหม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ปริญญาตรีและปริญญาโท

Advertisement

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์กัปตันอำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีบรรดาคณาจารย์และวิทยากรพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วยอย่าง ดร.สมีธ อีซอ ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ อ.สราวุธ และซัน อ.อำพล ตระการฤกษ์ ดร.อณัส อมาตยกุล ผศ.ดร.โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ ดร.วลีด อีซอ ดร.อาบีดีน วันขวัญ ดร.อารีฟีน อรุณพูลทรัพย์ ดร.สมชาย ดิเจริญ กงสุลอุมาร มาดะมัน อ.อรวรรณ บุญมาเลิศ อ.ศรสวรรค์ มะหะหมัด อ.อัชร๊อฟ ยุมยวง อ.ณัจญวา บุญมาเลิศ

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 250 ทุน แก่เยาวชนไทยจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และเยาวชนชาวไทยจากประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมถึงเด็กกำพร้า ยากจน ยากไร้ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถ พัฒนาสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามทั้ง 3 ด้าน 1) Islamic Finance 2) Halal Industry 3) Hajj and Umrah Service Management นำไทยสู่การส่งแรงงานที่มีทักษะและความรู้ สู่การทำงานระดับสากลต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างมากร่วมพิธีวันนี้ ประชากรมุสลิมทั่วโลกมีมากกว่า 2,000 ล้านคน และประเทศไทยเรามีพี่น้องอยู่ร่วมกันนับถือศาสนาอิสลามจำนวนมาก ซึ่งผมมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพี่น้องจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ประมาณ 10 ปี ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงมีความผูกพันธ์และเข้าใจวัฒนธรรมอิสลามเป็นอย่างดี ขอใช้โอกาสนี้แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนักศึกษาจากทางภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท เราให้ความสำคัญกับภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน และอาหรับเราก็ให้ความสำคัญโดยได้มีคณะจากมหาวิทยาลัย นำโดย อ.อำพล ขำวิลัย และอ.สราวุธ และซัน เดินทางไปเยือนประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง โอกาส และความร่วมมือที่จะมีต่อกันทางด้านวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยหวังว่าในอนาคตสถาบันแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของความเชื่องโยงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา และความเข้าใจอันดีของพหุวัฒนธรรมต่อไป

อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนจุฬาราชมนตรี และนักศึกษาใหม่สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ปริญญาตรี และปริญญาโท และกล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ที่เปิดในสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ทั้ง 3 ด้าน โดยจะไม่มีวันดับสลาย เพราะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมุสลิม ทั้งธุรกรรมการเงินอิสลาม การใช้ชีวิตแบบฮาลาล และการเดินทางไปแสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และยังเป็นตัวแทนนำคำจากท่านจุฬาราชมนตรี กล่าวขอบคุณสำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้กับเยาวชนไทยอันจะเป็นมหาวิทยาลัยที่รวมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม และหวังจะให้มีความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาภารวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเกริก กับ สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อพัฒนาต่อยอดวิชาชีพครูสอนศาสนา และหลักการบริหารองค์กรให้กับอิหม่ามผู้นำมัสยิด ทั้งในหลักสูตรระยะสั้น ปริญญาตรี และบัณฑิต ต่อไป

ภายในงานมีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกว่า 100 คน โดยเดินทางจากหลายภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคใต้ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดรถบัส VIP บริการรับส่งจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมาร่วมพิธีในครั้งนี้ 3 วัน 2 คืน เข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย และอาหารฮาลาลบริการฟรี อีกทั้งยังจัดโปรแกรมเปิดโลกทัศน์พาไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam : Discovery Museum ) และไปห้างสยามพารากอนอีกด้วย

Advertisement
Facebook Comments

Related post