Digiqole ad

ไลอ้อน ร่วมสนับสนุนการประชุม APSP 2022 เผยแพร่ความรู้ด้านปริทันตวิทยาระดับนานาชาติ

 ไลอ้อน ร่วมสนับสนุนการประชุม APSP 2022 เผยแพร่ความรู้ด้านปริทันตวิทยาระดับนานาชาติ
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ จนนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงสู่มือผู้บริโภค ภายใต้ขบวนการต่างๆ คำนึงถึงการเกิดประโยชน์แท้จริงต่อผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้จุดมุ่งหมายสำคัญในการ “นำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค”

บริษัท ไลอ้อน คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก จัดประชุม Asian Pacific Society of Periodontology Meeting (APSP 2022) และประชุมใหญ่สามัญสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด Periodontal innovations and solutions for the 21 th century  ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและการรักษาในสาขาปริทันตวิทยาในระดับนานาชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในส่วนการพัฒนาบุคลากร ต่อผู้ป่วย ประชาชน และประเทศชาติโดยรวม  เป็นการจัดประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดเป็นประจำทุก ๆ 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 และเป็นครั้งที่ 2 ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย

นอกจากนี้ ในงานประชุมดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก รศ.ทพ. ประทีป พันธุวนิช มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อ “The Actual Oral Health Situation in Thailand” ให้แก่แขกรับเชิญระดับ VIP ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก Mr.Fumitomo Noritake, Director, Executive Officer, Lion Corporation รับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. ณรงศักดิ์ เหล่าศรีสิน นายกสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพช่องปาก ประตูสู่สุขภาพ อันจะนำไปสู่เป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีอายุยืนยาวที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post