Digiqole ad

“โรงเรียนบ้านห้วยนกแล” อ.แม่ระมาด จ.ตาก จัดพิธีทำบุญและมอบทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 85 ปี

 “โรงเรียนบ้านห้วยนกแล” อ.แม่ระมาด จ.ตาก จัดพิธีทำบุญและมอบทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 85 ปี
Social sharing
Digiqole ad

29 พฤษภาคม 2566 : “โรงเรียนบ้านห้วยนกแล” อ.แม่ระมาด จ.ตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีทำบุญ ทอดผ้าป่า และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี โดยก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2481 โดยมี นางรุณี ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล เป็นประธานจัดงาน ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ คณะครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับพิธีทำบุญนั้นนอกจากเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่โรงเรียน คณะครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน และ พ่อแม่ ผู้ปกครอง แล้ว ยังได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนที่ได้ล่วงลับอีกด้วย

 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากข้าราชชั้นผู้ใหญ่และหน่วยงานราชการของอำเภอ อาทิ นายอำเภอแม่ระมาด คหบดี นักธุรกิจ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตกุศล โดยได้ปีนี้ยอดทุนการศึกษา 385 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 192,500 บาท

 

นางรุณี ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผูับริหารคนปัจจุบัน จะขอยึดมั่นในการบริหารตามนโนบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์และพันธกิจในปี 2566 ซึ่งวิสัยทัศน์คือ “สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” และพันธกิจหลักสำคัญคือ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหสื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

“โรงเรียนบ้านห้วนนกแล อำเภอระมาด จังหวัดตาก จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาถึง 85 ปี ไม่ได้ ถ้าหากขาดส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประชาชนในชุมชน พระภิกษุสงฆ์ และผู้มีความปรารถนาดี รวมถึงคณะครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นทุกท่าน นักเรียนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่น่ารักทุกคนให้การส่งเสริมและสนับสนุนแบบยั่งยืน ดิฉันในนามโรงเรียนบ้านห้วยนกแลขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ส่วนบุคคล ที่ล้วนแล้วแต่เป็นมหากัลยาณมิตรที่ดีเสมอมา โรงเรียนบ้านห้วยนกแลจะยังคงก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงและอย่างไม่หยุดยั้งในการผลิตทรัพยากรบุคคลออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะ”

 

 

 

Facebook Comments

Related post