Digiqole ad

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
Social sharing
Digiqole ad

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง จัดกิจกรรมบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นเดือนที่ทั่วโลกร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ซึ่งเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของคนไทย หรือเฉลี่ยวันละ 14 ราย และมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละ 44 ราย หรือประมาณ 15,900 รายต่อปี ทั้งนี้ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมีสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร รวมถึงการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค สิ่งที่อันตรายคือผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ โดยผู้ป่วยมักจะได้รับการวินิจฉัยในระยะลุกลามแล้ว ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการรักษา จนอาจนำไปสู่การสูญเสียในที่สุด ทั้งนี้ อุบัติการณ์และผลกระทบจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง สามารถลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ หากทุกคนตระหนักรู้และร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันด้วยการมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง และเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามคำแนะนำของแพทย์เฉพาะทาง

สำหรับกิจกรรมบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพเนื่องในเดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง จัดขึ้นโดยศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ ตลอดจนให้ความรู้ถึงการให้บริการทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย การส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ และการดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและตับที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สนองการดำเนินงานตามพระปณิธานอันแน่วแน่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แห่งนี้เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แก่ แพทย์หญิงกันต์สุดา ปัญจชัยพรพล ให้ความรู้ในหัวข้อ “Risk & Screen” รู้ทันภัยเงียบ ประเมินความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์หญิงอัญญา เกียรติวีระศักดิ์ ร่วมด้วยแพทย์หญิงศรุดา วิจิตรพันธ์ แพทย์เฉพาะทางสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ  “How to Screen” เพื่อไขข้อข้องใจว่าเมื่อไรที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้  และนายแพทย์วรวัฒน์ แสงวิภาสนภาพร ร่วมด้วยแพทย์หญิงสิรี วงศ์รักมิตร แพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการ ในความรู้ในหัวข้อ “Prevention & Nutrition” ป้องกันอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก คุณสิน วิวัฒน์ธนพร ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ลดพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้ทุกชีวิตห่างไกลจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง  ณ  ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดบริการบูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การให้บริการปรึกษามะเร็งสำไส้ใหญ่โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โภชนาการอาหารรักษาสมดุลลำไส้ และแนะนำอาหารที่เป็นมิตรต่อลำไส้ เป็นต้น

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร และบริการด้านการเป็นศูนย์ส่องกล้องครบวงจร ครอบคลุมทั้งการตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy) การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ส่องกล้องลำไส้ส่วนปลาย (Flexible Sigmoidoscopy) การส่องกล้องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreaticography) การส่องกล้องอัลตราซาวด์ทางเดินอาหาร (Endoscopic Ultrasound) การตรวจเชื้อ Helicobacter pylori (H.pylori) ในกระเพาะอาหารผ่านทางลมหายใจ (Urea Breath Test) ซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็ก รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร บริการตรวจความยืดหยุ่นของตับและปริมาณไขมันด้วยไฟโบรสแกน (Fibroscan) บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบเอและบี ซึ่งสามารถป้องกันในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคตับในครอบครัว มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต เป็นต้น โดยศูนย์ทางเดินอาหารและตับ เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาและความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับอยู่ที่ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

Facebook Comments

Related post