Digiqole ad

โปรดเกล้าฯ”อรรถพล ใหญ่สว่าง”อดีตอัยการสูงสุด นั่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

 โปรดเกล้าฯ”อรรถพล ใหญ่สว่าง”อดีตอัยการสูงสุด นั่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตามประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31สิงหาคม 2563นั้น เนื่องจาก คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่
17ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดยผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่ง
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

สำหรับ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นอดีตอัยการสูงสุดคนที่ 11 เเละเคยได้รับเลือกเป็น ประธาน ก.อ.คนเเรกตามกฎหมายใหม่ ที่มีการกำหนดให้มีการเลือกประธาน ก.อ.โดยวิธีลงคะแนนจากอัยการทั่วประเทศ

Facebook Comments

Related post