Digiqole ad

โทรคมนาคมแห่งชาติอาคารแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นอาคารการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

 โทรคมนาคมแห่งชาติอาคารแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นอาคารการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาคารบริหาร ๑ และอาคารบริหาร ๒ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นอาคารการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานตามรอยพระราชปณิธานในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติ และนำองค์ความรู้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์และการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีการศึกษาแรก ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าให้กับประเทศ และเพื่อผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์ โดยมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามแผนงานโครงงานอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้เช่าพื้นที่อาคารบริหาร ๑ และอาคารบริหาร ๒ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในภารกิจผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวแก่ประเทศชาติในการผลิตบัณฑิตที่มีความจำเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบอาคารที่ไม่ได้ใช้งาน ประกอบด้วย อาคารบริหาร ๑ และอาคารบริหาร ๒ อาคารโรงอาหาร อาคารการกำลัง อาคารร้านกาแฟ พร้อมงานระบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นอาคารการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป

Facebook Comments

Related post