Digiqole ad

โครงการ”ปลัดอำเภอ Academy”หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครวันนี้ถึง 30 พ.ค.66

 โครงการ”ปลัดอำเภอ Academy”หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครวันนี้ถึง 30 พ.ค.66
Social sharing

Digiqole ad

“โครงการปลัดอำเภอ Academy” หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (รับจำนวนจำกัด)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.จัดการเรียนที่เข้มข้นเพื่อวางรากฐานทางความรู้ที่จะใช้สอบปลัดอำเภอ (วิชาเฉพาะ) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับคุณวุฒิ (รบ.) รัฐศาสตรบัณฑิต
2.จัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นการสอบภาค ก. ของ ก.พ. ให้ผ่าน ทุกคน
3.จัดกิจกรรมที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของปลัดอำเภอยุคใหม่ให้กับนักศึกษาในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าโครงการ
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

สนใจสามารถติดต่อได้ที่คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง อาคารรัฐศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หรือติดต่อได้ที่เบอร์

อาจารย์ชูชิต ชายทวีป (โค้ชพี่ชู) 0649241933
ผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ (โค้ชพี่อั้ม) 081-646-9005
อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ พูลชอบ (โค้ชพี่แบงค์) 098-1826-826
อาจารย์ ธนัชพร หาระบุตร (โค้ชพี่กระติก) 092-393-9236
อาจารย์ณัฐพล พรมวิชา (โค้ชพี่ตั้ม) 097-073-3621

Facebook Comments


Social sharing

Related post