Digiqole ad

แสดงความยินดี รศ.เกศินี ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มธ.อีกสมัย

 แสดงความยินดี รศ.เกศินี ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มธ.อีกสมัย
Social sharing
Digiqole ad
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับ นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ในโอกาสนำคณะกรรมการฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกสมัย โดยมี รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายทีฆายุ บุญคง กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ ร่วมแสดงความยินดีด้วย
ในการนี้ นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้จัดสรรเฉพาะดอกผลที่มหาวิทยาลัยได้รับเท่านั้น รวมเงินบริจาคสะสมแล้ว 117 ล้านบาทไปเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้เริ่มจัดสรรทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักศึกษาของกองทุนฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ประเภทให้ทุนการศึกษาตลอดจนสำเร็จตามหลักสูตรการศึกษา จำนวน 10 รุ่น รวม 75 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 7 รุ่น จำนวน 34 คน ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 7 คนและอันดับสอง 1 คน และนักศึกษาได้รับทุนการศึกษากรณีพิเศษ จำนวน 3 คน เนื่องจากประสบปัญหาระหว่างการศึกษา เช่น ผู้ปกครองถึงแก่กรรม และผู้ปกครองเจ็บไข้หนัก
Facebook Comments

Related post