Digiqole ad

ประกันสังคม แนะผู้ประกันตน ดูแลสุขภาพรับสถานการณ์โควิด

 ประกันสังคม แนะผู้ประกันตน ดูแลสุขภาพรับสถานการณ์โควิด
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ต้องดูแลตัวเองอย่างไร กับสถานการณ์โควิดปัจจุบัน

เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงต้องอยู่กับเราไปอีกนาน  จึงแนะนำ ผู้ประกันตนต้องลดความเสี่ยง จึงจะอยู่อย่างมีความสุข ทั้งนี้ หากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ สำหรับผู้ประกันตนที่มีความจำเป็นไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่นได้ โดยต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นบวก โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้  ผู้ประกันตน ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา            15 เดือน ก่อนการเจ็บป่วย ผู้ประกันตน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ  Line : @ssothai หรือโทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงhttps://youtu.be/8mlIFI6dB9k

Facebook Comments

Related post