Digiqole ad

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2567

 แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน โดยมีผู้อำนวยการกองฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4, พ่อแม่ผู้ปกครอง และบุตรของกำลังพลที่รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามที่ กองทัพบก ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ ในการศึกษาเล่าเรียน สำหรับในปีการศึกษา 2567 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ได้รับมอบทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 61,000 บาท ประกอบด้วย จากกองทัพบก ซึ่งเป็นทุนการศึกษาบุตรกำลังพลประจำปีจำนวน 14,000 บาท จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จำนวน 40,000 บาท นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กรุณาอนุมัติเงินทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับบุตรกำลังพลอีก จำนวน 129,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท แยกเป็นทุนการศึกษาได้ดังนี้ ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 56 ทุน เป็นเงิน 112,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – อนุปริญญา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 18,000 บาท ระดับปริญญาตรีทุนละ 5,000 บาท จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 60,000 บาท รวมผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 74 คน

ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 นี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กรุณาอนุมัติให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล สังกัด กองทัพภาคที่ 4 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 10 นาย นายละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล และบุตรที่สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในอนาคตแก่บุตรกำลังพล ในกองทัพภาคที่ 4 คนอื่น ๆ ต่อไป

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post