Digiqole ad

แม่ทัพน้อยที่ 4 ปิด “การฝึกผู้นำ อส. จชต.” ประจำปี 2567 รุ่นที่ 6 พร้อมนำความรู้สู่การปฏิบัติปกป้องประชาชน

 แม่ทัพน้อยที่ 4 ปิด “การฝึกผู้นำ อส. จชต.” ประจำปี 2567 รุ่นที่ 6 พร้อมนำความรู้สู่การปฏิบัติปกป้องประชาชน
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ กองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานปิดการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตรผู้นำ อส.จชต.) ประจำปี 2567 รุ่นที่ 6 ได้มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่มีผลการฝึกดีเด่นประจำรุ่น และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด โดยมีผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้, หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล และผู้เข้ารับการฝึกฯ เข้าร่วมในพิธี

นายหมวดเอก ธรอธิป อัครศรีกร ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการที่ 2/ ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดผู้เข้ารับการฝึกฯ เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดละ 6 นาย จำนวน 211 ชุด จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ละ 1 ชุด, กองร้อยอาสารักษาดินแดนเขตเมือง ละ 2 ชุด, ชุดคุ้มครองตำบล ละ 1 ชุด รวม 1,226 นาย โดยกำหนดการฝึกแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ การฝึกภาคที่ตั้งของหน่วย ระยะเวลา 2 สัปดาห์ มีหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ประจำแต่ละพื้นที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยงทำการฝึกแต่ละพื้นที่ แบ่งเป็น 12 รุ่นๆ ละ 3 – 4 อำเภอ จากนั้นทำการฝึกภาคสนาม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยใช้พื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาปเป็นสถานที่ดำเนินการฝึก เน้นการฝึกปฏิบัติงาน 4 กิจเฉพาะ ได้แก่ กิจเฉพาะด้านการข่าว, กิจเฉพาะด้านกิจการพลเรือน, กิจเฉพาะด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ และกิจเฉพาะด้านยุทธวิธี

ในโอกาสนี้ พลโทปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมผู้ที่มีผลการฝึกดีเด่นในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ โดยผลการดำเนินการฝึกตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันวางแผนให้ผู้ผ่านการฝึก ซึ่งเป็นกำลังหลักที่จะนำความรู้กลับไปขยายผลการฝึกให้กับหน่วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปราม การก่อความไม่สงบในทุกมิติ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือประชาชน ปกป้องพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรเต็มขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/04-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post