Digiqole ad

แพลตฟอร์มค้าออนไลน์โต ร้านค้าไทยตาย: ถึงเวลาแก้กติกาไม่เป็นธรรม เพื่อผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้

 แพลตฟอร์มค้าออนไลน์โต ร้านค้าไทยตาย: ถึงเวลาแก้กติกาไม่เป็นธรรม เพื่อผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้
Social sharing

Digiqole ad
ปัจจุบันการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สินค้าจากต่างชาติสามารถอาศัยช่องว่างทางภาษี ที่อนุญาตให้สินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทไม่ต้องเสียอากรนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่สินค้าไทยจากผู้ประกอบการไทยต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก
นั่นหมายความว่า ผู้ประกอบการไทยกำลังถูกเอาเปรียบจากช่องว่างทางภาษีตลอดหลายปีที่ผ่านมา
.
ภาคเอกชนได้เคยร้องเรียนปัญหานี้มายังคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นประธาน โดยทาง กมธ. ได้เชิญทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากร กรมศุลกากร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาให้ข้อมูล และต่อมามีการแถลงข่าวเพื่อเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้มีมาตรการแก้ไข
สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตลอดจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ออกมารับข้อเสนอพิจารณาทบทวนช่องว่างทางภาษีเหล่านี้ที่กำลังเอาเปรียบพี่น้อง SME
.
วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2567) สิทธิพลจึงแถลงจับตานโยบาย (Policy Watch) “ภาษีต้องเป็นธรรม อย่าให้สินค้าต่างชาติบนแพลตฟอร์มฆ่า SME ไทย” สรุปข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะถึงรัฐบาล ในการแก้ปัญหาช่องว่างทางภาษีที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์สินค้าต่างชาติล้นตลาด เข้ามาเอาเปรียบผู้ประกอบการชาวไทยและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
Facebook Comments


Social sharing

Related post