Digiqole ad

แพนด้าสันถวไมตรี

 แพนด้าสันถวไมตรี

โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านการแข่งขันประกวดเรียงความเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำหนังสือชุดข้าพเจ้ากับประเทศจีน” เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดีในภาพรวมระหว่างประเทศไทยและจีนผ่านงานเขียนเรียงความ

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่ง ผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 16 – 40 ปี
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน (เป็นผลงานเดี่ยว โดยผู้เข้าประกวดหนึ่งคนสามารถส่งได้หนึ่งผลงาน)
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องลงชื่อรับรองว่าผลงานที่เขียน เป็นผลงานของผู้เข้าประกวดจริงจึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์ หากตรวจสอบแล้วว่าผลงานนั้นเป็นการลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นหรือเป็นเท็จ จะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะและผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตนเอง
เขียนเรียงความในหัวข้อ “เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน” ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ส่งโดยใช้รูปแบบตัวอักษร “TH SarabanPSKขนาด 16

ข้อมูลผู้จัดการแข่งขัน
หน่วยงานเจ้าภาพ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สำนักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน

หน่วยงานดำเนินการ
ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน
สถาบันขงจืจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโร

หน่วยงานสนับสนุน
ศูนย์วิจัยยุทศาสตร์ไทยจีน

สมาคมครูจีน (ประเทศไทย)

สมาคมการค้าไทยกว่างซี

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

ศูนย์วิจัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เวลาการส่งผลงาน

ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ช่องทางการส่งผลงาน

thailandpandacup@gmail.com

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเป็น
องค์ประกอบ (คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป) 20 คะแนน
เนื้อหา (สาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง ประเด็นน่าสนใจ ข้อมูลสนับสนุนชัดเจน ความยาวตามกำหนด)40 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ (แปลกใหม่ น่าสนใจ มีประโยชน์) 20 คะแนน
การใช้ภาษา ถูกต้อง สละสลวย ไม่วกวน 20 คะแนน

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 5 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล

Advertisement
Facebook Comments

Related post