Digiqole ad

แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย

 แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้เดินทางเยือนไต้หวันของประเทศจีน โดยไม่สนใจการคัดต้านอย่างรุนแรงและการแสดงท่าทีอย่างจริงจังของฝ่ายจีน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหลักการประเทศจีนเดียวและแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ ทั้ง 3 ฉบับอย่างร้ายแรง เป็นการบ่อนทำลายรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯอย่างร้ายแรง เป็นการรุกล้ำอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศจีนอย่างร้ายแรง เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรง และก็เป็นการส่งสัญญาณผิดพลาดอย่างร้ายแรงไปยังกลุ่มอิทธิพลที่คิดจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีน สำหรับเรื่องนี้ ฝ่ายจีนคัดต้านอย่างเด็ดขาดและขอประณามอย่างรุนแรง ได้แสดงท่าทีอย่างจริงจังและประท้วงอย่างรุนแรงต่อฝ่ายสหรัฐฯ

ในโลกนี้มีแค่ประเทศจีนเดียว ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่แบ่งแยกไม่ได้ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่รัฐบาลเดียวที่สามารถเป็นตัวแทนของทั่วประเทศจีน มติ 2758 ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1971 ได้มีการรับรองในเรื่องนี้อย่างชัดเจน นับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เป็นต้นมา มีทั้งหมด 181 ประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนบนพื้นฐานหลักการประเทศจีนเดียว ซึ่งเป็นฉันทามติทั่วไปของประชาคมโลกและหลักการขั้นพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันกำลังเผชิญกับความตึงเครียดและความท้าทายที่รุนแรงรอบใหม่ สาเหตุที่แท้จริงก็คือ ทางการไต้หวันและฝ่ายสหรัฐฯได้พยายามเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง โดย “ใช้ไต้หวันในการควบคุมจีน” บิดเบือนทำลายหลักการประเทศจีนเดียวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการรุกล้ำอธิปไตยของจีนและเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงแห่งชาติของประเทศจีน ยังได้บ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นางแนนซี เพโลซี เป็นผู้นำรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐฯคนปัจจุบัน การเยือนไต้หวันของเธอไม่ว่าในรูปแบบใดฯ ด้วยเหตุผลใดฯ ก็ตาม ล้วนเป็นการยั่วยุทางการเมืองอย่างรุนแรงในการยกระดับการไปมาหาสู่กันอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวัน ซึ่งฝ่ายจีนจะไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด ประชาชนจีนก็จะไม่ยอมอย่างเด็ดขาด

จีนและไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดี ตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศเป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้ดำเนินตามนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอด สนับสนุนการรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวโดยสันติวิธี และไม่มีการไปมาหาสู่กันอย่างเป็นทางการกับไต้หวัน ดังที่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทยว รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยยอมรับว่ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของประเทศจีน ยอมรับจุดยืนของรัฐบาลจีนว่า มีเพียงประเทศเดียว ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่แบ่งแยกไม่ได้ เราเชื่อว่ารัฐบาลและประชาชนจากทุกฯวงการของประเทศไทยจะสนับสนุนจุดยืนอันชอบธรรมของประเทศจีนอย่างที่เคยปฏิบัติมา

Statement of the Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand

On 2 August, in disregard of China’s strong opposition and serious representations, Speaker of the U.S. House of Representatives Nancy Pelosi visited China’s Taiwan region. This is a serious violation of the one-China principle and the provisions of the three China-U.S. joint communiqués. It has a severe impact on the political foundation of China-U.S. relations, and seriously infringes upon China’s sovereignty and territorial integrity. It gravely undermines peace and stability across the Taiwan Strait, and sends a seriously wrong signal to the separatist forces for “Taiwan independence”. China firmly opposes and sternly condemns this, and has made serious démarche and strong protest to the United States.

There is but one China in the world, Taiwan is an inalienable part of China’s territory, and the Government of the People’s Republic of China is the sole legal government representing the whole of China. This has been clearly recognized by United Nations General Assembly Resolution 2758 of 1971. Since the founding of the People’s Republic of China in 1949, 181 countries have established diplomatic relations with China on the basis of the one-China principle. The one-China principle is a universal consensus of the international community and a basic norm in international relations.

The Taiwan Strait is facing a new round of tensions and severe challenges, and the fundamental cause is the repeated moves by the Taiwan authorities and the United States to change the status quo. The United States has been attempting to use Taiwan to contain China. It constantly distorts, obscures and hollows out the one-China principle. These moves are not only violating China’s sovereignty, posing serious threat to China’s national security, but also seriously damaging the Asia Pacific region’s peace and stability. Since Speaker Pelosi is the incumbent leader of the U.S. Congress, her visit to and activities in Taiwan, in whatever form and for whatever reason, is a major political provocation to upgrade U.S. official exchanges with Taiwan. China absolutely does not accept this, and the Chinese people absolutely reject this.

China and Thailand are friendly neighbors. Since the establishment of diplomatic relations between the People’s Republic of China and the Kingdom of Thailand, the Royal Thai Government has consistently upheld the one-China policy, supported the peaceful reunification of China and refrained from any official exchanges with Taiwan. As the Joint Communique on the Establishment of Diplomatic Relations Between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China points out, “the Government of the Kingdom of Thailand recognizes the Government of the People’s Republic of China as the sole legal government of China, acknowledges the position of the Chinese Government that there is but one China and that Taiwan is an integral part of Chinese territory.” We are convinced that the Royal Thai Government and the Thai people from all walks of life will continue to support China’s just position.

Facebook Comments

Related post