Digiqole ad

แจกหนังสือเรียนเพื่อเสริมความรู้ ฟรี!! แก่เด็กและเยาวชนทั่วไป

 แจกหนังสือเรียนเพื่อเสริมความรู้ ฟรี!! แก่เด็กและเยาวชนทั่วไป
Social sharing

Digiqole ad

เนื่องในโอกาสครบ 150 ปีชาติตระการเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีในวันที่ 1 มกราคม 2569 มูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนจากผลงานของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีที่แต่งหนังสือแบบสอนอ่านใหม่เมื่อปีพ.ศ 2478 ถึง 2479 รวม 7 เล่มใช้ประกอบการเรียนภาษาไทยส่งเสริมการอ่านให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นไปในธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร์และใช้อบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีน้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรมท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเชื่อว่านักอ่านเท่านั้นที่จะ เป็นพหูสได้และผู้ฝ่ายเรียนมีความรอบรู้จึงจะสามารถพัฒนาตนเองได้รู้เท่าทันคนไม่ถูกเอารักเอาเปรียบ ถึงแม้ระยะเวลาผ่านมา 90 ปีแล้วผลงานของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรียังเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอลนี้เป็นอันมาก ท่านได้ผูกเป็นเรื่องน่าอ่านเนื้อหา อ่าน ง่ายตามวัยของเด็ก มูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์ไฉไลเทพหัสดิน บุตรโตของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเมื่อปี 2510 จึงขอเป็นตัวแทนของลูกหลานจัดพิมพ์หนังสือ เล่มเล็กนี้โดยจงใจให้เป็นขนาดอ่านง่ายใช้สะดวก สำหรับมอบให้แก่ครูใช้ประกอบการสอน กับให้เด็กและเยาวชนที่ต้องการเป็นนักอ่าน ทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครอง

ทางมูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีจึงจัดพิมพ์ทั้งหมด 4 ฉบับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รักการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปทางมูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีจึงใคร่ขอขอบคุณการตอบรับจากทุกภาคส่วนที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆต่อไปสถานโรงเรียนใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณอัม-0631925888
คุณอี๊ด-0982785123
คุณแนน-0632389891

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post