Digiqole ad

แก้วิกฤตเด็กไทยคิดไม่เป็น สอน ‘Critical Thinking ให้เด็กเก่งคิดด้วย Debate

 แก้วิกฤตเด็กไทยคิดไม่เป็น สอน ‘Critical Thinking ให้เด็กเก่งคิดด้วย Debate
Social sharing
Digiqole ad

Critical Thinking หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ เป็น “ทักษะสำคัญ” ที่จำเป็นในปัจจุบัน แต่การเรียนการสอนในโรงเรียนกลับไม่ได้เน้นให้เด็กตั้งคำถามในเรื่องต่างๆ ครูและผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะให้เด็กคิดในกรอบ อยู่ในแนวคิดแบบเดิมๆ มากกว่าที่จะให้เด็กเสนอข้อคิดเห็นที่แตกต่าง
จากรายงานการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) โดย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในปี 2022 ระบุว่า เด็กไทยได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD โดยเฉพาะวิชาการอ่าน แทบไม่มีนักเรียนที่ได้คะแนนการอ่านตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย OECD: 7%) ซึ่งเป็นความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อความที่มีความยาว แยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็น โดยอิงจากเนื้อหาหรือแหล่งที่มาของข้อมูลได้ จากข้อมูลนี้ สามารถเห็นได้ชัดว่า เด็กไทยอ่านได้ แต่ไม่เข้าใจสิ่งที่อ่าน เพราะคิดวิเคราะห์ไม่เป็น
แล้วเราจะแก้วิกฤตินี้ สอนเด็กให้คิด วิเคราะห์เป็นได้ยังไง? จากงานวิจัย The Boss of My Brain ของ Donna Wilson และ Marcus Conyers ระบุว่า การสอนเรื่อง “การรู้คิด” ทำให้ให้เด็กมีกระบวนการเรียนรู้เชิงบวกในการเรียน ช่วยกระตุ้นให้เด็กรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเราสามารถสอน “การรู้คิด” ด้วยการสร้างแบบจำลองในคลาสเรียน โดยการถามคำถามที่กระตุ้นความคิด เพื่อให้เด็กสามารถเชื่อมโยงเข้ากับความคิดในเรื่องต่างๆ และพัฒนาความเข้าใจอย่างมีวิจารณญาณได้

สอนให้เด็กคิด ด้วยกิจกรรม Debate
Debate หรือ การอภิปราย เป็นทักษะที่มีประโยชน์สำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตทั่วไป ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ ในการพูดในที่สาธารณะและแสดงความคิดของตนได้อย่างฉะฉาน
การได้พูดต่อหน้าผู้อื่นมีประโยชน์ในชีวิตหลายด้าน ตั้งแต่การนำเสนองานในโรงเรียน การสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ไปจนถึงการอภิปราย สัมมนาในระดับมหาวิทยาลัย ประโยชน์ของ Debate ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ที่สร้างขึ้นในขณะที่เด็กกำลังพูด แต่ฝึกให้เด็กๆ มองเห็นปัญหาทั้งสองด้าน ทั้งการวิเคราะห์ เรียนรู้ที่จะค้นหาจุดอ่อนในการโต้แย้งฝ่ายตรงข้าม สอดคล้องกับคำกล่าว F. Scott Fitzgerald ที่กล่าวว่า “การทดสอบความฉลาดอันดับหนึ่งคือความสามารถในการนึกถึงแนวคิดที่ขัดแย้งกันสองแนวคิดในเวลาเดียวกัน และยังคงรักษาความสามารถในการทำงานได้”
การเรียน Debate ทำให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะอธิบายความคิดของตนเองและประเมินมุมมองที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย การเรียนในห้องเรียน หรือการเขียนเรียงความ ตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน
การเรียน Debate ช่วยพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งกันสองแนวคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล “ด้วยการโน้มน้าวใจ นำเสนออย่างชัดเจน และเชื่อมโยงกับผู้ชม” ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องมีและเป็นทักษะที่สังคมต้องการในปัจจุบัน
หากคุณไม่อยากให้การเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่อยากเปลี่ยนให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นเกมส์และสนามประลองการแข่งขัน ให้เค้าได้สร้างทักษะการคิดและการพูดอย่างมีวิจารณญาณโดยไม่ต้องรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนแบบเดิมๆ ในห้องเรียน Way to Write สอนเด็กอินเตอร์ เราเชี่ยวชาญการปลดล็อกศักยภาพของเด็กและช่วยติดปีกทักษะที่จำเป็น ผ่านการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมีหลักการ บ่มเพาะความสามารถที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน ที่ Way to Write สอนเด็กอินเตอร์ เด็กๆ จะได้สร้างมิตรภาพในชุมชนแห่งการรับฟังความเห็นที่แตกต่าง และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ตลอดจนเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเวทีในระดับประเทศและการแข่งขันวิชาการโลก (The World Scholar’s Cup)

 

Facebook Comments

Related post