Digiqole ad

“เอ๊ะ อิศริยา-ออม กรณ์นภัส-ไอซ์ สารวัตร” เข้ารับรางวัล “กินรีทองคำ” ประจำปี ๒๕๖๖

 “เอ๊ะ อิศริยา-ออม กรณ์นภัส-ไอซ์ สารวัตร” เข้ารับรางวัล “กินรีทองคำ” ประจำปี ๒๕๖๖
Social sharing
Digiqole ad

เนื่องด้วยตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดี ตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ ด้วยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและสละเวลาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์และความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนตลอดมา ทางคณะกรรมการ “โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน” โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานโครงการฯ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ “ปูชนียบุคคลแห่งชาติ กินรีทองคำ ประจำปี ๒๕๖๖” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่บุคคลที่ทำประโยชน์ด้านศาสนา ด้านสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งบุคคลผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนในวัฒนธรรมอันดีงามให้กับบุคคลทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างยกย่อง ชมเชย สนับสนุนเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่บุคคลตัวอย่างของสังคมและประเทศชาติ อันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้าง รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้มีแนวหลักภายใต้แนวคิด “คุณธรรมนำแผ่นดิน” การค้นหาบุคคลที่จะเป็นต้นแบบ คนดีเป็นเพชรเม็ดงามแบบอย่างชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสนองคุณแผ่นดินสืบไป

งานนี้ได้รับเกียรติจาก พลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานมอบรางวัล โดยมีบุคคลในวงการบันเทิงเข้ารับรางวัล “ปูชนียบุคคลแห่งชาติ กินรีทองคำ ประจำปี ๒๕๖๖” ดังนี้ สาขา ดารานักแสดงหญิงดีเด่น ได้แก่ เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น จากละครเรื่อง “เลือดกากี” ช่อง 8, สาขา ดารานักแสดงชายดีเด่น ได้แก่ เคลลี่ ธนะพัฒน์ จากละครเรื่อง “เลือดกากี” ช่อง 8, สาขา ดารานักแสดงดีเด่น ได้แก่ ออม-กรณ์นภัส เศษฐรัตนพงศ์ จากละคร “มาตาลดา” ช่อง 3HD, สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ ไอซ์-สารวัตร กิจพานิช ผู้ประกาศข่าวรายการ “ลุยชนข่าว” ช่อง 8

นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัล “คนดีรัตนโกสินทร์” สาขา ผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ซึ่งได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด โดยมีพิธีมอบ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Related post