Digiqole ad

เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอลเริ่มซื้อขาย 11 พ.ค. นี้

 เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอลเริ่มซื้อขาย 11 พ.ค. นี้
Social sharing
Digiqole ad

บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่อง และชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ โดยเป็นทั้งผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) และเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายทั่วไป (Non-Exclusive Distributor) พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 11 พ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,240 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WINMED”  

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ภายใต้กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WINMED”

กลุ่มบริษัท WINMED ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่อง และชุดอุปกรณ์เพื่อการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษาทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต ซึ่งบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต 23 บริษัท ใน 12 ประเทศ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น Exclusive Distributor จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วโลก เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสเปน เป็นต้น รวมถึงเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศสำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ มีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย โดยในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน่วยงานและห้องปฏิบัติการฯของรัฐบาล ร้อยละ 63 โรงพยาบาล คลินิคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของเอกชน ร้อยละ 26 และองค์กรการกุศล เช่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร้อยละ 11

WINMED มีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 280 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 12 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน และ 5 – 6 พฤษภาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 372 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,240 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 24.04 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 51.59 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.129 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED) เปิดเผยว่า บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์มานานกว่า 24 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Exclusive Distributor จากผู้ผลิตชั้นนำ และบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสรรหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นเยี่ยมจากทั่วโลก บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อลงทุนสร้างห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงาน การเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) ลงทุนสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ WINMED มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนายสุเมธ ดารกานนท์ ถือหุ้น 60.43% นางสาวจิณหธาน์ ปัญญาศร ถือหุ้น 9.74% และนางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ถือหุ้น 0.91% บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและแต่ละบริษัทกำหนดไว้

Facebook Comments

Related post