Digiqole ad

เอ็นไอเอ เดินหน้าสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านหลักสูตร PPCIL รุ่น 6 ใช้หลักคิดฐาน “นวัตกรรม” สร้าง “นโยบาย” มุ่งแก้ไขปัญหาระดับชาติ

 เอ็นไอเอ เดินหน้าสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านหลักสูตร PPCIL รุ่น 6 ใช้หลักคิดฐาน “นวัตกรรม” สร้าง “นโยบาย” มุ่งแก้ไขปัญหาระดับชาติ
Social sharing

Digiqole ad

กรุงเทพฯ 14 มิถุนายน 2567 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน หรือ PPCIL รุ่น 6 เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมของกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ด้วยเครื่องมือและเนื้อหาที่เข้มข้นในระยะเวลา 13 สัปดาห์ และนำไปสู่การวางรากฐานการคิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) ผลักดันให้กลุ่มผู้นำเหล่านี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนวัตกรรมและส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 85 ราย จาก 5 ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ ภาคเอกชน 39 ราย ภาครัฐ 35 ราย ภาคความมั่นคง 5 ราย ภาคการเมือง 1 ราย และสื่อมวลชน 5 ราย นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าจำนวน 15 ราย ที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียน PPCIL รุ่น 6 ตลอดการอบรมอีกด้วย

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “NIA มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ทั้งนี้ NIA โดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนของประเทศ จึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ครอบคลุม 5 ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ความมั่นคง การเมือง และสื่อมวลชน ผ่านการจัดกิจกรรม “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน หรือ PPCIL” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วรวมทั้งสิ้น 386 ราย และจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการแสดงให้เห็นว่า “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” หรือ “Policy Innovation” ไม่ใช่นโยบายที่เกี่ยวกับทำนวัตกรรม แต่คือ “การนำนวัตกรรมมาใช้ตลอดกระบวนการคิด วางแผน และออกแบบนโยบาย” ซึ่งไม่ใช่เพียงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะคน หากแต่ต้องมีการนําระบบจัดการเชิงนโยบายเข้ามาเป็นองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ”

“หลักสูตร PPCIL ในปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 200 ราย จากหลากหลายภาคส่วน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมจำนวน 85 ราย โดยเป็นตัวแทนจากภาคเอกชน 39 ราย ภาครัฐ 35 ราย ภาคความมั่นคง 5 ราย ภาคการเมือง 1 ราย และสื่อมวลชน 5 ราย นอกจากนี้ยังมีการรับสมัครเครือข่ายศิษย์เก่าจำนวน 15 ราย เข้ามาพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือและการเป็นที่ปรึกษาอย่างเข้มข้น เพื่อร่วมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มให้แก่นักเรียน PPCIL รุ่น 6 ตลอดการอบรม โดยมุ่งหวังการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันอย่างเข้มข้น หลักสูตร PPCIL ในปีนี้ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้นำภาครัฐและภาคเอกชนด้วยเครื่องมือและเนื้อหาที่เข้มข้นตลอด 13 สัปดาห์ มุ่งเป้าในการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมของกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เพื่อสร้างทักษะ แนวทางในการวางรากฐานการคิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) ผลักดันให้กลุ่มผู้นำเหล่านี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนวัตกรรมและส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ และ NIA พร้อมเป็นส่วนงานที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงผลักดันนวัตกรรมเชิงนโยบายให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม” ดร.กริชผกา กล่าวสรุป

Facebook Comments


Social sharing

Related post