Digiqole ad

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่าน “โครงการจัดการขยะ” นำร่อง 4 ชุมชนต้นแบบ พร้อมเครือข่ายภาครัฐสนับสนุน

 เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่าน “โครงการจัดการขยะ” นำร่อง 4 ชุมชนต้นแบบ พร้อมเครือข่ายภาครัฐสนับสนุน
Social sharing
Digiqole ad

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ร่วมกับชุมชนต้นแบบการจัดการขยะชุมชน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ ขับเคลื่อน “โครงการชุมชนภิวัตน์ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0” สนับสนุน ส่งเสริม เดินหน้าสร้างสังคมสีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมดีๆ นำร่อง 4 ชุมชนต้นแบบ “เรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” เริ่มตั้งแต่นำชุมชนต้นแบบศึกษาดูงานการบริการจัดการขยะ ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ชุมชนในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ทั้งในครัวเรือนต้นแบบ และชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะในครัวเรือน และในชุมชนท่องเที่ยวของตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ โดยรอบ

นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ในฐานะผู้ส่งเสริมงานด้านชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องช่วยกันบริหารจัดการ โดยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ, จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น วันนี้เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) จึงได้ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เชิญชวนผู้นำในพื้นที่ที่มีเป้าหมายอยากลดขยะในพื้นที่ของตนเอง เข้ามาเขียนแผนจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะ โดยมีชุมชนนำร่อง 4 ชุมชน ได้แก่ 1. โครงการการจัดการขยะชุมชน บ้านนาผักขวง ต.กำเนิดนพคุณ 2. โครงการขยะแต่ไม่แขยง (การจัดการขยะให้มีมูลค่า) บ้านระหาร ต.กำเนิดนพคุณ 3. โครงการลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม  บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์   และ 4. โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน บ้านทางสาย ต.ธงชัย ซึ่งบ้านม้าร้อง และบ้านทางสาย เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี ที่มีนักท่องเที่ยวจากนอกชุมชนมาเที่ยวในหมู่บ้านพร้อมกับนำขยะเข้ามาภายในชุมชนด้วย

ดังนั้น “ในช่วงเริ่มต้นของการทำโครงการทั้ง 4 ชุมชน เรามุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาดูงานของผู้นำ รวมถึงการให้ความรู้กับครัวเรือนต้นแบบ เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะแบบถูกต้องและนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้ อย่างไรก็ตามทั้ง 4 ชุมชนเอง ก็ได้มีการวางแผนจัดการขยะตามผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านขยะของแต่ละชุมชน เริ่มต้นตั้งแต่การจัดการขยะในครัวเรือน ไปจนถึงในพื้นที่สาธารณะ จนเกิดเป็นครัวเรือนต้นแบบในด้านการบริหารจัดการขยะ และขยายผลจากครัวเรือนต้นแบบ สู่บ้านใกล้เรือนเคียงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังได้ขยายผลโครงการฯ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีผลมาจากการผลิตขยะของตนเอง และส่งต่อองค์ความรู้ไปยังผู้ปกครอง สร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางไปด้วยกัน และปัจจุบันเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ผู้นำชุมชนและคณะทำงานมีการออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำกับครัวเรือนต้นแบบ เห็นวิธีการคัดแยกขยะสร้างประโยชน์ ครัวเรือนมีระเบียบกับการจัดการขยะ ส่งผลให้ช่วยบรรเทาปัญหาขยะล้นเมืองได้ในระดับหนึ่ง”

นางสาววันวิสาข์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ภายใต้โครงการชุมชนภิวัตน์ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 นี้ ยังมีอีก 1 โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพานด้วย โดยเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากวิถีพื้นบ้านสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในตลาด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการชุมชนภิวัตน์ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 เช่นเดียวกัน เพื่อให้คนในสังคมเกิดการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อเตรียมพร้อมคนไทย 4.0 ตั้งแต่ระดับรากหญ้าในชุมชนท้องถิ่น จนกระทั่งถึงระดับนโยบายในส่วนกลาง”

“เอสวีแอล กรุ๊ป ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดัน ให้คำแนะนำ รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงในการขอ/นำเสนอโครงการ เพื่อให้ชุมชนได้ขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ จากความร่วมมือกันของชุมชนเอง ซึ่งทั้ง 5 โครงการนี้ คือ การจัดการขยะ 4 โครงการ และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกลุ่มประมงฯ ก็จะมีการจะส่งรายงานผลการดำเนินฯ ให้เครือข่ายภาครัฐได้ทราบถึงความสำเร็จที่เราได้สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และการขับเคลื่อนเศษรฐกิจของชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นผลสำเร็จในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยเอสวีแอล กรุ๊ป มีความภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนครั้งนี้” นางสาววันวิสาข์ กล่าว

Facebook Comments

Related post