Digiqole ad

เสริมความรู้

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสุพัตรา จิราธิวัฒน์   รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพิเศษในหัวข้อ Corporate Sustainability Training 2020 for Executives การพัฒนาความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และบทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน จาก อนันตชัย ยูรประถาม  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยมี รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ , ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ , แอนดรู แลงสตั้น และ ทามาทาร์ คริสเตน แรมซีย์   เข้าร่วมฟังการบรรยาย  ณ ห้อง M23  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์

Advertisement
Facebook Comments

Related post