Digiqole ad

“เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง เปิดโครงการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงการคลัง เปิดโครงการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
Social sharing
Digiqole ad
12 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กล่าวมอบนโยบายแก่ทุกหน่วยงานให้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ให้เป็นผลรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อพี่น้องประชาชน โดยจะต้องอาศัยการทำงานอย่างบูรณาการ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ประกาศตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจไทย 4 ปี ต้องโตเฉลี่ย 5% ให้ได้
.
1. นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายและกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินนโยบายสำคัญต่อเนื่องจากปี 2567 แม้ 4 เดือนจะเป็นระยะเวลาที่ไม่นาน รัฐบาลได้ดำเนินหลายนโยบายบนงบประมาณไปพลางก่อน และอีกหลายนโยบายที่ได้ผลักดันโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ รัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศ สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ดึงดูดการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้กับประชาชนทุกคน
.
2. รัฐบาลเข้ามาบริหารในช่วงที่ประเทศประสบกับความท้าทายต่าง ๆ ทั้งความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน การส่งออกที่ชะลอตัว ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีความไม่แน่นอน ภัยพิบัติและมลพิษที่รุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ปัญหาด้านสุขภาพ การเข้าสู่สังคมสูงวัย กลุ่มเปราะบางที่ตกหล่น ภาระหนี้ของทั้งภาครัฐและเอกชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงขึ้น การจัดเก็บรายได้ของรัฐเทียบกับ GDP ลดลงต่อเนื่อง อัตราภาษีที่ยังขาดความเป็นธรรม ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงขึ้น จนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
.
3. จากข้อมูลพบว่า รายได้ต่อหัวของคนไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ บูรไน มาเลเซีย ต่ำกว่าเขาตลอด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็แทบไม่ขยับ แรงงานจำนวนมากอยู่ในภาคเกษตรซึ่งมีผลิตภาพต่ำและประสบปัญหาไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เข้าไม่ถึงระบบชลประทาน ครัวเรือนเกษตรกรติดกับดักหนี้ที่เกินศักยภาพจะชำระได้ รวมทั้งยังไม่ได้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสังคม
.
4. ปัญหาเหล่านี้ต้องการการแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผ่านการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล จึงขอให้ทุกหน่วยงานยึดตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเป็นหลัก โดยการดำเนินการจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนสบายใจได้ว่าภาษีของพวกเขาถูกใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ นโยบายที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ จะครอบคลุม 8 กลุ่มย่อยด้วยกันได้แก่ 1) พลังงาน 2) เกษตร 3) ท่องเที่ยว 4) โครงสร้างพื้นฐาน 5) การดึงดูดการลงทุน 6) การทูตเชิงรุกและการค้าชายแดน 7) Soft Power และ 😎 ค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป้าหมายยังชัดเจนเหมือนเดิม เศรษฐกิจประเทศไทย 4 ปีจะต้องโตเฉลี่ย 5% ให้ได้
.
5. หนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลนี้คือการทำ Digital Wallet ให้สำเร็จ แม้ว่าจะเดินหน้าออก พ.ร.บ. กู้เงิน ขอให้ไม่ลืมตั้งงบประมาณสำหรับกรณีที่ต้องใช้พัฒนาและดำเนินโครงการอย่างสมเหตุสมผลด้วย ในปีงบประมาณ 2568 การใช้จ่ายภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องอาศัยการทำงานบูรณาการกันเป็นอย่างมาก ขอให้สำนักงบประมาณดูทั้งตัวชี้วัด งบประมาณที่ขอ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และต้องดูรายละเอียดเนื้อหาให้ถี่ถ้วนด้วยว่าตอบโจทย์ของรัฐบาลหรือไม่
.
6. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ เพื่อผลักดันให้การจัดทำงบประมาณตอบโจทย์ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำคำของบประมาณที่สอดคล้องกับจุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 142 ประเด็น สำนักงบประมาณจึงอยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ โดยขยายระยะเวลาการจัดส่งคำขอได้ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป
Facebook Comments

Related post