Digiqole ad

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
Social sharing

Digiqole ad
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2566 นั้น
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
.
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
.
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
.
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
.
นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
.
นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
.
นายเศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
.
นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
.
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
.
นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
.
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
.
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
.
นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
.
ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
.
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง
.
นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
.
นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
.
นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
.
นางสาวจิราพร สินธุไพร เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
.
นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
.
นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
.
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
.
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
.
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
.
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
.
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน
.
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี
.
ในการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ครั้งนี้ มีสส. และกรรมการบริหารพรรค ได้รับการแต่งตั้งคือ นางสาวจิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ดและรองหัวหน้าพรรค และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรค เพจพรรคเพื่อไทยจึงขอเสนอประวัติโดยสังเขปดังนี้
.
จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
.
จิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด บุตรสาว นิสิต สินธุไพร เลือดเนื้อเชื้อไขคนเสื้อแดง เป็นสส.ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.อันดับสูงที่สุดในประเทศ (เมื่อคิดจากสัดส่วนคะแนนในเขต) ถึง 69.35 % ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 66 และด้วยลีลาน้ำเสียงผู้หญิงตัวเล็กแต่เชือดเฉือนด้วยวาทะและสาระที่เฉียบคม ในการอภิปรายในสภา ทำให้ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนบ่อยครั้งให้เป็นดาวสภา จิราพรพูดเสมอว่า เธอเป็นแค่ สส.จากครอบครัวคนธรรมดาที่อาสาเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อสุขของพี่น้องคนไทย
.
ประวัติการศึกษา
.
– ปริญญาโท Master of Science (International Business) UNIVERSITY OF READING, UK
– ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
.
ประสบการณ์ทำงาน
.
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 และ 26
– รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
– คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26
– อดีตคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
– อดีตกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
– อดีตกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฯ
– อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
– อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
– อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
– อดีตกรรมการสมาชิกสหภาพรัฐสภา (APPU)
– อดีตนักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
– อดีตนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
.
เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
.
หนึ่งในขุนพลสำคัญด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง นโยบายสาธารณะ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆของพรรคและรัฐบาลมาโดยตลอด
.
ประวัติการศึกษา
.
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท : Master of Business Administration , University of Massachusetts at Boston
ปริญญาโท : Master of Arts in Economics , University of Illinois at Chicago
ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy in Economics, University of Illinois at Chicago
.
ประสบการณ์ทำงาน
.
• ข้าราชการประจำสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• กรรมการ เลขานุการ และโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย
• ประธานกรรมการนโยบายด้านแรงงานพรรคเพื่อไทย
• กรรมการและเลขานุการกรรมการนโยบายและวิชาการพรรคเพื่อไทย
• ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคเพื่อไทย
• รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (4 สมัย)
• รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
• เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Facebook Comments


Social sharing

Related post