Digiqole ad

เวทีหารือพหุภาคี เรื่อง “ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง” (Multi-Stakeholder Consultation on Provincial SDG Progress)

 เวทีหารือพหุภาคี เรื่อง “ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง” (Multi-Stakeholder Consultation on Provincial SDG Progress)
Social sharing
Digiqole ad

ชื่องาน: เวทีหารือพหุภาคี เรื่อง “ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง” (Multi-Stakeholder Consultation on Provincial SDG Progress)

กำหนดการ: โปรดดูกําหนดการตามข้อมูลแนบในแต่ละจังหวัดในรูปแบบไฮบริด (ออนไลน์/ออฟไลน์)

ลิงค์ออนไลน์: https://www.facebook.com/UNDPThailand

กลุ่มเป้าหมาย: จดหมายเชิญนี้ส่งถึงทีมสื่อมวนชน หน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด จำนวน 100-150 คนต่อจังหวัด

เกี่ยวกับงาน เวทีหารือพหุภาคี เรื่อง “ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง” : หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบายและโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับทุกภาคส่วน ความพยายามเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการรับมือกับความท้าทายในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วน ซึ่งเน้นส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมเพื่อสร้างความมั่นใจในอนาคตที่ยั่งยืน ของประชาชน อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ประเทศไทยก้าวไปสู่กรอบเวลาของการบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในระยะเวลา 7 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเป้าหมาย SDGs ในระดับท้องถิ่น และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ตรงเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เฉพาะเจาะจง

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ได้ดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติเชิงพื้นที่ในประเทศไทย (SDG Localization in Thailand) โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถ รวมถึงมุ่งหวังให้ประเทศไทยสามารถเร่งดำเนินการตามเป้าหมาย SDG โดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในระดับพื้นที่บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม

เวทีหารือพหุภาคีครั้งนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้และการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด อันประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวทางทั้งรัฐทั้งเรา หรือ a whole-of-society approach ต่อประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะนำมาปรับใช้ในระดับจังหวัด ผลลัพธ์ของการหารือจะทำให้สามารถกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด และสร้างความตระหนักรู้ต่อการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปรับใช้กับแผนงานพัฒนาในระดับจังหวัดได้

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นต่อผลการสำรวจความก้าวหน้าSDGs ในพื้นที่ 15 จังหวัดนำร่อง จะนำไปประกอบการพัฒนาการจัดทำรายงานชุดข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Profile) ในระดับจังหวัดที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์:

  • อภิปรายและวิเคราะห์ผลการสำรวจการดำเนินงานด้าน SDG ใน 15 จังหวัดนำร่อง อันประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส

  • ส่งเสริมการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผลการสำรวจและวิเคราะห์การดำเนินงานด้าน SDG ในระดับจังหวัด
  • ประเมินความท้าทายและข้อเสนอแนะสำหรับแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SDG ในระดับจังหวัด

ร่าง กำหนดการ เวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง

 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน โดยปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน และ

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

09.15 – 09.30 น. นำเสนอรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ SDG Survey

โดยทีมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

09.30 – 09.45 น. นำเสนอรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ SDG Profile

โดยทีมมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

09.45 – 10.30 น. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อผลการสำรวจและวิเคราะห์

โดยผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การระดมความคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานด้าน SDGs ในระดับจังหวัด
12.00 น. สรุปและปิดการหารือฯ
หมายเหตุ:

*การประชุมเป็นรูปแบบ Hybrid (ออฟไลน์/ออนไลน์) และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านการไลฟ์บนเพจ UNDP Facebook

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดวันที่และสถานที่จัดงาน เวทีหารือพหุภาคี เรื่อง “ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง

 

จังหวัด สถานที่จัดงาน วันที่ เวลา
กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2 กุมภาพันธ์ 2567 10.00-12.00 น.
เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 2 กุมภาพันธ์ 2567 09.00-12.00 น.
แม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 กุมภาพันธ์ 2567 09.00-12.00 น.
เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 09.00-12.00 น.
อุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 12 กุมภาพันธ์ 2567 09.00-12.00 น.
ยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา 20 กุมภาพันธ์ 2567 09.00-12.00 น.
ปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 21 กุมภาพันธ์ 2567 09.00-12.00 น.
อุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 23 กุมภาพันธ์ 2567 09.00-12.00 น.
นราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 29 กุมภาพันธ์ 2567 13.00-16.00 น.
ภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 1 มีนาคม 2567 09.00-12.00 น.
สุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 มีนาคม 2567 09.00-12.00 น.
สงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา 8 มีนาคม 2567 09.00-12.00 น.
เพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 15 มีนาคม 2567 09.00-12.00 น.
ตาก ศาลากลางจังหวัดตาก 19 มีนาคม 2567 13.00-16.00 น.
นครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 25 มีนาคม 2567 09.00-12.00 น.

โอกาสทางพื้นที่สื่อ: การประชุมจะมีการถ่ายทอดสดและเชิญตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานประชุมผ่านช่องทาง Facebook ของ UNDP ( Facebook: https://www.facebook.com/UNDPThailand )

การมีส่วนร่วมในงานประชุม: ติดตามโซเชียลมีเดียของ UNDP บนช่องทาง Instagram และ Facebook และร่วมพูดคุยโดยใช้แฮชแท็ก #OurSDGs #SDGLocalTH #เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องของเราทุกคน

 

Facebook Comments

Related post