Digiqole ad

เลขาฯ สไกร ย้ำ 17 สาขาภาคเหนือ ต้องใช้งบกลางให้ถูกต้อง แล้วเสร็จก่อน 30 ก.ย. เป้าหมายหลักคือเกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุด

 เลขาฯ สไกร ย้ำ 17 สาขาภาคเหนือ ต้องใช้งบกลางให้ถูกต้อง แล้วเสร็จก่อน 30 ก.ย. เป้าหมายหลักคือเกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุด
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 ที่ จ.เชียงใหม่ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร นายวิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายประเทือง นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และนางวรรณี มหานีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมซักซ้อม ความเข้าใจการใช้งบกลางประจำปี 2565 จำนวน 2,000 ลบ. ให้แก่หัวหน้าสำนักงาน และพนักงานสาขาจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดยเลขาธิการสำนักงานกองทุนฯ ได้ให้นโยบายต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า งบกลางจำนวน 2,000 ลบ. แบ่งเป็นงบเพื่อการจัดการหนี้ 1,500 ลบ. เพื่อการฟื้นฟูอาชีพ 270 ลบ. และเพื่อการบริหารสำนักงาน 230 ลบ. โดยเฉพาะงบด้านการจัดการหนี้ และการฟื้นฟูอาชีพ ที่ต้องเร่งดำเนินการใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรสมาชิก

“ งบกลางปี 65 นี้ เป้าหมายอยู่ที่เกษตรกรสมาชิก เพื่อนำไปจัดการหนี้ รักษาที่ดินให้แก่เกษตรกร 1,500 ลบ. และสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร 270 ลบ. ดังนั้น กองทุนฯ ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใต้ความถูกต้องตามเป้าหมายและเป็นไปตามกม. ระเบียบ และข้อเสนอที่ขอใช้งบกลาง”

นายสไกร ยังกล่าวอีกว่า หลายฝ่ายได้เป็นห่วงว่า กองทุนฯ จะใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง และไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 65 หรือก่อน 30 ก.ย. 65 นั้น ตนในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารสำนักงาน ขอยืนยันว่า การใช้งบประมาณถูกต้องตามกฎหมาย และคามข้อเสนอที่ขอใช้งบกลาง และต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 65 ซึ่งตนและผู้บริหารสำนักงาน ได้ลงพื้นที่ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง 4 ภาค ซึ่งเวทีภาคเหนือครั้งนี้เป็นเวทีที่ 2 ต่อจากภาคใต้ และเวทีต่อไปจะจัดที่ภาคอีสานและภาคกลาง เพื่อให้การใช้จ่ายงบกลางให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามกำหนด

 

 

Facebook Comments

Related post