Digiqole ad

เลขาฯ คปภ. ปฐมนิเทศ ติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 11เจาะลึกสหวิทยาการด้านประกันภัย

 เลขาฯ คปภ. ปฐมนิเทศ ติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 11เจาะลึกสหวิทยาการด้านประกันภัย
Social sharing
Digiqole ad

เลขาธิการ คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 11 ฉายภาพและปูพื้นสร้างความเข้าใจระบบงานของ คปภ. ในภาคปฏิบัติก่อนเจาะลึกสหวิทยาการด้านประกันภัย พร้อมเปิดกว้างรับฟัง ความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาระบบประกันภัยของไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนภายใต้ New Emerging Risk

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ได้จัดปฐมนิเทศและกิจกรรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 11 ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานด้านประกันภัย บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. เชื่อมความสัมพันธ์ รวมทั้งการแนะนำการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมลาโค่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 11 ประจำปี 2566 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายของสำนักงาน คปภ. กับความท้าทายในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยภายใต้ New Emerging Risk” โดยได้ฉายภาพบทบาทของสำนักงาน คปภ. และการดำเนินการในเชิงรุกภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอุบัติใหม่ต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยในปี 2566 จะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านของสำนักงาน คปภ. จากเดิมที่อยู่ในสถานะของการตั้งรับ (Response) และเรียนรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไปสู่การสร้างสมดุล (Rebuilding) ของระบบประกันภัย ด้วยการฟื้นฟูความเชื่อมั่น (Recovery) ควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงและยืดหยุ่น (Resiliency) ให้กับระบบประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจประกันภัยมุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่เน้นในเรื่อง Principle-based มากขึ้น ยกระดับกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมเพื่อเร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้ธุรกิจประกันภัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่อย่างจริงจัง ผลักดันให้ประกันภัยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยด้วยเทคโนโลยี ยกระดับการกำกับดูแลเพื่อเตรียมรองรับมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป การบูรณาการความร่วมมือด้านการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ยกระดับสำนักงาน คปภ. มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล หรือ SMART OIC ที่มีความยืดหยุ่น พร้อมรับความท้าทาย และชูบทบาทสถาบัน วปส. ในการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมงานวิจัยด้านการประกันภัย เป็นต้น

การปฐมนิเทศครั้งนี้ยังมีการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “หลักการและกฎหมายประกันภัยที่ควรรู้” โดย นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี ได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายประกันภัยทั้งระบบที่จำเป็นจะต้องทราบก่อนที่จะมีการสอนเจาะลึกลงในรายละเอียดในชั่วโมงเรียนต่อ ๆ ไป รวมทั้งมีการแนะนำ “หลักเกณฑ์วิธีการทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP)” โดย ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ได้ให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงานวิชาการแก่นักศึกษา นอกจากนี้ ได้ร่วมทำกิจกรรม CSR สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อช้าง รวมถึงรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อประชากรช้างในประเทศไทย เพาะเมล็ดมะค่าโมง ทำปุ๋ยจากมูลช้าง ให้อาหารช้าง อาบน้ำช้าง ร่วมบริจาคและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของศูนย์เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการดูแลช้างอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีนา อุปปัทมา กรรมการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

“การปฐมนิเทศ วปส.รุ่นที่ 11 ครั้งนี้ถือได้ว่าครบเครื่องและเข้มข้นในด้านวิชาการเพื่อปูพื้นฐานความรู้หลักการด้านการประกันภัยให้กับนักศึกษาก่อนเริ่มเรียนจริง รวมทั้งมีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม โดยการปฐมนิเทศนี้จะเน้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อศึกษาแบบสหวิทยาการด้านประกันภัย รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานทั้งแนะนำการจัดทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่มตามหัวข้อยุทธศาสตร์ประกันภัยด้านต่าง ๆ ที่ต้องการขับเคลื่อน เพื่อระดมความคิดเห็นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันภัยของไทย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

 

Facebook Comments

Related post