Digiqole ad

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานพิธีปิดการฝึก หลักสูตรเสริมสร้างผู้นำ อส.จชต. รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งดูแลความปลอดภัยชาวบ้านและพื้นที่

 เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานพิธีปิดการฝึก หลักสูตรเสริมสร้างผู้นำ อส.จชต. รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งดูแลความปลอดภัยชาวบ้านและพื้นที่
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2567) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุม 1 ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีปิดการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรเสริมสร้างผู้นำ อส.จชต. รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 ก่อนมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่มีผลการฝึกดีเด่น และผู้ผ่านการฝึก โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ตลอดจนกำลังพลจาก กองบังคับการควบคุมสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ , หัวหน้าส่วนราชการ , หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข , ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 , หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล และผู้เข้ารับการฝึกฯ เข้าร่วม

พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า “โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ที่มีผลการฝึกดีเด่นในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักที่จะนำความรู้ กลับไปขยายผลการฝึกในครั้งนี้ / ให้กับหน่วยตนเอง ตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การวางแผนจัดการฝึกและการดำเนินการฝึก โดยกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันวางแผนการฝึก โดยกำหนดเป็นกิจเฉพาะ คือ กิจเฉพาะด้านการข่าว กิจเฉพาะด้านกิจการพลเรือน กิจเฉพาะด้านปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์ และกิจเฉพาะด้านยุทธวิธี ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการดำเนินการฝึกและจัดทำแผนบทเรียน ในการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึก ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ จะได้นำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการฝึกนำไปขยายผล ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในทุกมิติ ได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชน พิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร ปราบปรามกองกำลังติดอาวุธ งานด้านการข่าว และงานปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อให้กำลังกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานทดแทนกำลังทหารหลักตามแนวทาง และหลักการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ในการใช้กำลังทหารให้น้อยใช้กำลังพลเรือนให้มากที่สุด ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันคิด และร่วมกันสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุล่วงมาด้วยดี

สำหรับการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรเสริมสร้างผู้นำ อส.จชต. รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์ในการสนองนโยบายการปฏิบัติงานสำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งกิจเฉพาะด้านการข่าว , กิจเฉพาะด้านกิจการพลเรือน , กิจเฉพาะด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ และกิจเฉพาะด้านยุทธวิธี เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัญชาตญาณการตอบสนองต่อภัยคุกคามขณะอยู่ในฐานหรือนอกฐานปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถดูแลและรักษาความปลอดภัยชาวบ้านและพื้นที่หมู่บ้านในความรับผิดชอบไม่ให้เกิดเหตุ หลังจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกที่มีผลการฝึกดีเด่นในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ของชุดปฏิบัติการจะจัดเป็นชุดปฏิบัติการไปปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละชุดคุ้มครองตำบลต่างๆ ต่อไป

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

Facebook Comments


Social sharing

Related post