Digiqole ad

“เลขาธิการ กช.ชื่นชมการทำงานของ สอน.มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ!!

 “เลขาธิการ กช.ชื่นชมการทำงานของ สอน.มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ!!
Social sharing
Digiqole ad

“เลขาธิการ กช.ชื่นชมการทำงานของ สอน.มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ!!

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และมอบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.พะโยม ชินวงศ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ นางสุมิตรา ทองแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) คณะกรรมการสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน นักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วม ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน นักเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทุกประเภท ทั่วประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทุกประเภท ทั่วประเทศ ที่มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ประจักษ์ต่อ ผู้ปกครอง สังคม ชุมชนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งทางด้าน ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวอีกว่า การจัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งปีนี้เป็นที่ 4 ภายใต้ โครงการส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหาร ครู ผู้สอน นักเรียน ผู้เรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศเป็นโครงการที่ดีมาก ขอให้จัดต่อเนื่องทุกปี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยินดีให้การส่งเสริมสนับสนุน ทกครั้ง เพราะนอกจากจะเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับ นักเรียนที่จบการศึกษา แล้ว ยังแสดงให้เห็นผลผลิตทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียนเอกนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการด้วย และที่สำคัญ การสร้างความร่วมมือความสามัคคีระหว่างโรเรียนเอกชนนอกระบบ ยังเป็นพลังประชาสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่สู่สาธารณชน หน่วยงานภายนอกได้รู้จักโรงเรียนเอกชนนอกระบบ มากขึ้น และหวังว่าทุกท่านจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพอย่างสุจริต พร้อมด้วยมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อดูแลตนเอง และครอบครัว เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศขาติ ทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นคง และความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูรู้คุณบิดา มารดา อาจารย์ ครูผู้สอน ใช้ศิลปวิทยา วิชาชีพ แต่ในทางให้เป็นคุณประโยชน์ตลอดไป ในส่วนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยินดีทีจะส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างผู้เรียนที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป

นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งปีนี้เป็นที่ 4 ภายใต้ โครงการส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหาร ครู ผู้สอน นักเรียน ผู้เรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การสนับสนุน และร่วมจัดงานในทุกปีที่ผ่านมา ในส่วนของปีนี้มีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่เข้าร่วมครั้งนี้ จำนวน 26 โรงเรียน มีนักเรียนที่จบการศึกษาเข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า 700 คน

นอกจากนี้ โรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดย ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร ผู้เรียน นักเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน สังคม ประเทศชาติ ยังได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว โดยเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการเรียนทางด้านทักษะวิชาการ ทักษะดนตรี การแสดงศิลปะ มุ่งสู่ความเป็นเถิด ส่งเสริมการเรียนทักษะ วิชาชีพต่าง ๆ ผู้เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ ทำงานได้จริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม ช่วยสังคม ชุมชน และสาธารณชนตลอดมา ทางสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ ได้เต็งเห็นความสำคัญของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน นักเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ จึงได้กำหนดจัดโครงการ “ ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน นักเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทุกประเภท ทั่วประเทศ ” ขึ้น

ซึ่งการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนั้น ได้ให้โรงเรียนดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ และ หลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 237 คน รางวัลประเภทสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 142 โรงเรียน รางวัลประเภทครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 374 คน และรางวัลประเภทนักเรียนดีเด่น จำนวน 394 คน นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการคัดเลือกรางวัลประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลประเภทครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลประเภทนักเรียนดีเด่น มีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร กรูผู้สอน และ นักเรียน ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทุกประเภท ที่ได้จัดตั้ง รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ และยังดำเนินจัดการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

– เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูตู้สอน และ ผู้เรียน ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลือน การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อสารารณชน สังคมประเทศชาติ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

– เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ ผู้เรียน ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่มีมีคุณธรรม จริยธรรมความประพฤติดี เหมาะสมในการครองตน ครองคน ครองงานและศีลธรรมอันดี

หลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการคัดเลือกรางวัลประเภทสถานศึกษาดีเด่น มีคุณสมบัติ ดังนี้

– โดยเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทุกประเภท ทั่วประเทศ ทั้งเป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) ที่ได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และยังดำเนินจัดการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

– เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่ขับเคลื่อน การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน สังคม ประเทศชาติ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

– มีผลงานระดับประเทศ ของ ผู้รับใบอนุญาต หรือ ผู้บริหาร อย่างน้อย 2 รายการ

 

“เลขาธิการ กช.ชื่นชมการทำงานของ สอน.มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ!!

 

 

Facebook Comments

Related post