Digiqole ad

‘เพื่อไทย’ เตือนรัฐเร่งรับมือภัยแล้งจาก ‘เอลนีโญ’ ปลายปีนี้ ชู ‘เกษตรแม่นยำ เกษตรเท่าทันภูมิอากาศ’ สร้างรายได้ใหม่ผ่านคาร์บอนเครดิต

 ‘เพื่อไทย’ เตือนรัฐเร่งรับมือภัยแล้งจาก ‘เอลนีโญ’ ปลายปีนี้ ชู ‘เกษตรแม่นยำ เกษตรเท่าทันภูมิอากาศ’ สร้างรายได้ใหม่ผ่านคาร์บอนเครดิต
Social sharing

Digiqole ad
วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานนโยบายเกษตร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความกังวลต่อปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะโลกร้อน คณะทำงานนโยบายพรรคเพื่อไทย หารือกันร่วมกันกับอดีตรัฐมนตรีและอดีตข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ และว่าที่ ส.ส. และนักวิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมหลายคน เพื่อระดมความคิดเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่าจากการวิจัยผ่านแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ชี้ไปในทางเดียวกันว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในขณะนี้ กำลังเร่งตัวขึ้นสู่ ‘ระดับรุนแรง’ ในช่วงปลายปีนี้ และส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลร้อนขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 2 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดขึ้นเพียง 5 ครั้งในรอบ 73 ปีที่ผ่านมา นำมาซึ่ง ‘ภัยแล้งรุนแรง’ และปัญหาในการทำการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และภาคอีสานบางส่วนที่อยู่นอกเขตชลประทาน
คณะทำงานพรรคเพื่อไทยมี 5 ข้อสรุปเชิงนโยบายเสนอแนะต่อการทำงานของภาครัฐ ดังนี้
1. ระยะเร่งด่วน : ควรออกคำเตือนเกี่ยวกับภัยแล้งในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบทันที โดยแจกแจงแยกรายพื้นที่ตามความแตกต่างด้านการชลประทานและสภาพภูมิศาสตร์ เพื่อให้เกษตรกรระมัดระวังในการเพาะปลูก และปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
2. ศึกษาตลาดผลผลิตทางการเกษตร และข้อจำกัดของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป : เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำการเกษตรของประเทศใหม่ ลดพื้นที่การเกษตรที่ใช้น้ำมาก ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าเพิ่มสูงที่มีตลาดรองรับ และการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
3. พิจารณามาตรการช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขพร้อมหลักประกันความเสียหายแก่เกษตรกร : เพื่อจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำเกษตร และชี้นำลงทุนทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ และความต้องการของตลาดมากขึ้น
4. ผนึกกำลังกับภาคการศึกษา : เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในภาควิจัยและพัฒนาการเกษตร และใช้กลไกของมหาวิทยาลัยในการร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ พร้อมขยายศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่สู่การปฏิบัติจริง
5. เร่งส่งเสริมการสร้างระบบ Carbon Credit ในประเทศให้ได้มาตรฐานสากลและมีราคาทัดเทียมตลาดโลก : เพื่อสร้างรายใหม่แก่เกษตรกร ผ่านการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
“พรรคเพื่อไทยส่งเสริมแนวคิด ‘เกษตรแม่นยำ (precision agriculture) ที่เท่าทันสภาพภูมิอากาศ’ ปัญหาภัยแล้ง เป็นวาระใหญ่ที่รัฐบาลต้องเร่งรับมือให้ทันท่วงที หากปล่อยให้เกษตรกรต้องจัดการกับปัญหานี้ด้วยตัวเอง อาจสร้างความเสียหายแก่ภาคการเกษตรอย่างมหาศาล จึงต้องออกมาแจ้งเตือนให้ประชาชนและรัฐบาลปัจจุบันรับทราบ โดยรายละเอียดของข้อสรุปจากการประชุมในครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะนำเข้าหารือกับ 8 พรรคร่วมในที่ประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านด้วยในลำดับต่อไป” วิสุทธิ์ กล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post