Digiqole ad

“เพื่อไทย” ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับตัวแทนจากเครือข่ายนักศึกษา เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย. พ.ศ. …. ที่กำลังจะเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

 “เพื่อไทย” ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับตัวแทนจากเครือข่ายนักศึกษา เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย. พ.ศ. …. ที่กำลังจะเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
Social sharing
Digiqole ad
ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา พรรคเพื่อไทย ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับตัวแทนจากเครือข่ายนักศึกษา เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย. พ.ศ. …. ที่กำลังจะเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าจะเป็นการตีกรอบการทำงานขององค์กรนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกทั้งองค์กรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับกฎหมายดังกล่าวไม่ทราบเรื่องและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายฉบับนี้ จึงนำมาหารือพรรคเพื่อไทย เพื่อให้ช่วยหาทางออกร่วมกัน
1. ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีแนวทางในการดำเนินงานอยู่แล้ว ควรให้ความเป็นอิสระในการดำเนินกิจการต่างๆ โดยไม่มีการครอบงำจากหน่วยงานใด
2. ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ตีกรอบการทำงานขององค์กรนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น การให้อำนาจกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เข้ามามีส่วนในการควบคุมดูแล ซึ่งจะทำให้องค์กรนิสิตขาดความเป็นอิสระและอาจนำไปสู่การถูกครอบงำได้
3. ลิณธิภรณ์ เห็นว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ แม้จะมีที่มาจากการเสนอของประชาชน แต่อาจไม่ได้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย ขณะที่องค์กรนิสิตในมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ไม่ทราบว่ามีการจัดทำกฎหมายฉบับบนี้มาก่อน อีกทั้งผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเช่น องค์กรนิสิต นักศึกษากลับไม่ได้มีโอกาสหรือส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายฉบับนี้แต่อย่างใด
4. ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้หารือและรับทราบข้อกังวลดังกล่าวจากตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาแล้ว จะรีบนำไปศึกษารายละเอียดพร้อมหารือกันภายในพรรคเพื่อไทยเพื่อหาทางออกต่อไป
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post