Digiqole ad

เพิ่มโอกาสในการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม

 เพิ่มโอกาสในการศึกษา  พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
Social sharing
Digiqole ad

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีลงนาม โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง รวมถึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนทั่วประเทศแล้วกว่า ๔,๐๐๐ แห่ง ทั้งนี้ สถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีหน้าที่เตรียมการประกาศและคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน จัดทำสัญญาและนำส่งสัญญากู้ยืม ตรวจสอบการรับโอนเงินกู้ยืมและการส่งคืน จัดทำทะเบียนและเก็บเอกสาร กำกับและส่งเสริมผู้กู้ยืมระหว่างศึกษา รวมถึงติดตามผู้กู้ยืมให้ชำระเงินคืนกองทุน ได้แก่ การปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ หรือจัดกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ในโอกาสนี้ กองทุนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองหน่วยงานจะเป็นเครือข่ายร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

Facebook Comments

Related post