Digiqole ad

เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับเกษตรกรรมสมัยใหม่

 เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club  นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับเกษตรกรรมสมัยใหม่
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ  จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดตัวโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนใหม่ของปี 2565 ณ ชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม” พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม และวิทยาลัยอาชีวมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club  มีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านไอซีที เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ชุมชน ให้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างอาชีพ รายได้และประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมสอนการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดด้านการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ สร้างเกษตรกรยุคดิจิทัล (Smart Farm) ผ่านระบบ Smart Farming ของNT เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง

นายเสกสรรค์ มิตรเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด NT กล่าวว่า โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565-2569 ดำเนินการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนำธุรกิจหลักของ NT ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้กับงานด้าน CSR สามารถนำมาปรับใช้กับภาคชุมชนได้ และมุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ในทุกชุมชน ให้ได้เข้าถึงและนำความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล IoT ผ่านการทำกิจรรมการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)

นอกจากความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล IoT ในปีนี้ NT ได้เสริมองค์ความรู้-ทักษะในการใช้แพลตฟอร์มเกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Farming Application) ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตรวจสภาพอากาศ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศในพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจงตรงพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองได้ ทั้งยัง กำหนดและควบคุมอุปกรณ์เพาะปลูก รวมถึงบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูกและจำนวนผลผลิต เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลครบถ้วน สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงการเพาะปลูกแต่ละรอบในพื้นที่ของตน  พร้อมจัดฝึกอบรมทั้งแบบปฏิบัติการและการเรียนผ่าน E-Learning เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเป็นเกษตรดิจิทัล เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป

นายเสกสรรค์ กล่าวเสริม NT มีการอบรมด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับชุมชน เยาวชน เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องให้กับเยาวชนในยุคสังคมของ Digital Citizen เพื่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย รวมถึง อบรมการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook, YouTube, Website, tiktok รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการทำตลาดและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club มุ่งหวังให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ประโยชน์ ยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ในฐานะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  โดยปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 74 แห่งทั่วประเทศ ใน 68 จังหวัด โดยในปี 2565 มีแผนการดำเนินงานเพิ่มชุมชนใหม่อีก 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคามชุมชนเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  ชุนชนเลยรักษ์ ฮักเลยจังหวัดเลย พร้อมเดินหน้านำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่ชุมชนที่มีความพร้อมและสนใจที่เรียนรู้ต่อไป

Facebook Comments

Related post