Digiqole ad

สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติเรื่อง การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)

 สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติเรื่อง การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)
Social sharing

Digiqole ad
สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมอภิปรายรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติเรื่อง การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) ในสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการฯ และนายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ สส.บัญชีรายชื่อ ร่วมอภิปรายโดยเน้นย้ำว่าโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโครงการสร้างให้ประเทศไทยเป็นประตูขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้าในระดับภูมิภาคและระหว่างทวีปต่างๆ ของโลก รวมถึงพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนโดยไม่ได้พิจารณาเพียงแค่มูลค่าสินค้าผ่านเส้นทาง แต่ต้องพิจารณาถึงการคาดการณ์เติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะได้รับในอนาคตอีกด้วย
.
[ประตูขนส่งสินค้าระดับภูมิภาค]
.
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ กล่าวสรุปโครงการแลนด์บริดจ์ ว่าเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน คือ ท่าเรือฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร เเละท่าเรือฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง โดยโครงการแลนด์บริดจ์เป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างกันด้วยระบบราง (รถไฟทางคู่) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์เป็นเครื่องมือ หรือตัวนำที่เป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดการลงทุนเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมหลังท่าและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้และประเทศไทย
.
ซึ่งเหตุผลของการเสนอโครงการแลนด์บริดจ์นั้น มีลักษณะจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยที่คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อชาติมาก ได้แก่
.
1. ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค และเป็นประตูในการขนส่งและแลกเปลี่ยนสินค้าของประเทศในภูมิภาคและระหว่างทวีปต่างๆ ของโลก
.
2. ช่วยลดเวลาและระยะทางขนส่งจากเดิมที่ต้องขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา ประหยัดต้นทุนขนส่ง
.
3. หลีกเลี่ยงปัญหาการติดขัดในการเดินเรือที่ผ่านช่องแคบมะละกาและเป็นโอกาสไทยแชร์ส่วนแบ่งการเดินเรือและค่าธรรมเนียมจากช่องแคบมะละกา
.
4. มีแนวโน้มจูงใจ ให้ผู้ประกอบการขนส่งและนักลงทุนใช้ประโยชน์จากเส้นทางแลนด์บริดจ์มากขึ้น เพราะลดเวลาและค่าใช้จ่ายขนส่ง
.
5. เชื่อมโยงขนส่งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งไทยตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านขนส่งและการค้าของเอเชีย
.
“อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวก็มีเรื่อความกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความชัดเจนเรื่องการการชดเชย เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การจ้างแรงงาน การบริหารจัดการน้ำและไฟฟ้า ซึ่งหากรัฐบาลสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ชัดเจนและพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบแล้ว ก็อาจจะทำให้โครงการแลนด์บริดจ์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น” ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าว
.
[จ้างงานคนไทย 2.8 แสนคน]
.
นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ กล่าวว่า โครงการแลนด์บริดจ์ เป็นโครงการครอบคลุมพื้นที่ชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูง หรือที่ชาวต่างชาติรู้ดีว่าเป็น Strategic Location ของเอเชีย ที่เชื่อมอ่าวไทยและอันดามันสามารถรองรับการส่งออกทางน้ำได้หลากหลายเส้นทางและเป็นฐานที่ตั้งการผลิตของหลายบริษัท ซึ่งโครงการจุดท่าเรือน้ำลึก 2 ฝั่งมหาสมุทร ภายใต้แนวคิด One Port Two Sides คือวัตถุดิบจากหลากหลายเส้นทางจะถูกลำเลียงมานิคมอุตสาหกรรมนี้เพื่อประกอบ แปรรูป และถูกส่งต่อไปเป็นสินค้า
.
ซึ่งแม้การลงทุนโครงการนี้จะสูงถึง 1 ล้านล้านบาท แต่การลงทุนนี้จะนำมาซึ่งความคุ้มค่า และจะมาพิจารณาเพียงแค่มูลค่าสินค้าผ่านเส้นทางไม่ได้ เพราะการลงทุนท่าเรือมีความจำเป็นอยู่แล้ว
.
ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินคาดการณ์การเติบโตของ GDP ประเทศไทยจากร้อยละ 4.0 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.5 ต่อปี จะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จำนวนกว่า 280,000 ตำแหน่ง มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางตรงที่ 9.52% และจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในองค์รวม (EIRR) ที่ 17.43%
.
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ จึงมุ่งมั่น เดินสายเชิญชวนนักลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มสายการเดินเรือและการบริหารการขนส่งชั้นนำระดับโลก จากนานาประเทศมาร่วมลงทุนที่ประเทศไทย โดยมี Key Success ที่สำคัญคือ
.
1) ต้องบริหารจัดการท่าเรือให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเงินลงทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย และต้นทุนค่าขนส่งลง และ
2) ต้องได้ Partner ที่เป็นสายเรือใหญ่ที่แข็งแรง มีเครือข่ายลูกค้าขนส่งตู้สินค้าอยู่แล้ว เพราะจะสร้างแรงดึงดูดให้เกิดการใช้งานมากขึ้น ต่างจากแนวคิดที่จะลงทุนเอง ทำเอง บริหารเอง และอาจขาดแนวร่วมในการทำธุรกิจ
.
ดังนั้น การคุ้มทุนของโครงการหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนต้องเข้ามาร่วมศึกษา และตัดสินใจ “ไม่มีนักลงทุนชาติใด เชื่อการศึกษาของผู้เสนอการลงทุนเพียงฝากเดียว” ในทางกลับกันศักยภาพต้นทุนที่ต่างกัน และวิสัยทัศน์ที่ต่างกันของเอกชนแต่ละราย จะส่งผลต่อการคุ้มทุนของโครงการ
.
กระบวนการนี้มิใช่แค่การเชิญชวน แต่เป็นการรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะจากนักลงทุนต่างๆด้วยครับ เพราะ การประมูลผู้ร่วมลงทุนตามแผนจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2568 ดังนั้นจากนี้รัฐบาลเรายังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุด และดึงดูดการประมูลการแข่งขันให้ได้มากที่สุด เพราะท้ายที่สุดหากเราหาผู้มาลงทุนได้สำเร็จ ประโยชน์สูงสุดจะเกิดแก่คนไทยทั้งประเทศ ผ่านการจ้างงาน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 

ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย

Facebook Comments


Social sharing

Related post