Digiqole ad

เปิดใจ….ก้าวข้ามกำแพงศาสนา

 เปิดใจ….ก้าวข้ามกำแพงศาสนา
Social sharing

Digiqole ad

ความต่างทางความเชื่อ อาจนำมาซึ่งความไม่เข้าใจ จนเกิดข้อโต้แย้งในสังคม แล้วอะไรที่จะทำให้คนต่างศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ “Someone…หนึ่งในหลาย” วันเสาร์นี้ จะพาไปพบคำตอบนั้น

ด้วยพื้นฐานที่สำคัญของทุกศาสนา คือการทำความดี เพื่อจะทำให้คนพ้นทุกข์ได้ ซึ่งวิถีทางของแต่ละศาสนาที่จะไปถึงสิ่งนั้น อาจแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าใครจะเชื่ออย่างไร เมื่อมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เราควรยอมรับความแตกต่าง แต่ถ้าเมื่อใดที่อีกฝ่ายบอกว่าไม่ถูก ของตัวเองถูก ก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งได้

ความขัดแย้งระหว่างศาสนา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมทั้งการที่เราไม่รู้จักเขา-เขาไม่รู้จักเราดีพอ อย่างที่เกิดปรากฏการณ์ของกลุ่มปกป้องศาสนาพุทธ ขณะที่ชาวมุสลิม ก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียตอบโต้และสร้างวาทกรรม เพื่อโน้มน้าวให้คนในสังคมมีความคิดและทัศนคติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บวกกับมีการบิดเบือนจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ร่วมด้วย

ที่ใหญ่ขึ้นไปในระดับโลก อย่างเหตุการณ์ 911 จากกลุ่มผู้ก่อการร้ายตาลีบัน ก็ได้สร้างฝังความหวาดกลัวแบบเหมารวม จึงปฏิเสธไม่ได้ถึงความรู้สึกแปลกแยก และการระแวงกันในชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่ไว้วางใจกันและกัน

กลับมาที่บ้านเรา อย่างพื้นที่ชุมชนหนองจอก ก็ถือเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการนับถือศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พร้อม ๆ กับความหลากหลายของช่วงวัยที่อยู่ร่วมกัน ไม่ว่าผู้สูงอายุ เด็ก และคนทำงาน ก็จะมีรายละเอียดของปัญหาตามมาอย่างแน่นอน

แต่การเรียนรู้ของชาวชุมชน ทำให้รู้ว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ คนในหนองจอกจึงอยู่กันด้วยความยืดหยุ่น เช่น ลดความดังในการใช้เครื่องขยายเสียงในการทำพิธีกรรมต่างๆ เพื่อไม่ไปรบกวนคนในชุมชน หรือในตลาดสด ที่แบ่งโซนขายเนื้อหมูของร้านคนจีน และอีกโซนก็จะเป็นพื้นที่อาหารฮาลาลของพี่น้องชาวมุสลิม นอกจากนี้ ในโรงเรียนเองก็ได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนักเรียนที่นับถือแต่ละศาสนา ให้อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ

จะเห็นว่า ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดต่อกัน พร้อมๆ กับการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้น ก็จะทำให้สังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา มีความสงบสุข ปราศจากความขัดแย้ง และก้าวข้ามกำแพงศาสนาได้ในที่สุด

ติดตามสารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย ตอน ก้าวข้ามกำแพงศาสนา ทาง Facebook และ YouTube : สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย

Facebook Comments


Social sharing

Related post