Digiqole ad

เปิดแล้ว! หลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ มั่นใจ! ส่งเสริมอาชีพได้ยั่งยืน

 เปิดแล้ว! หลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ มั่นใจ! ส่งเสริมอาชีพได้ยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

เปิดแล้ว! หลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มั่นใ! ส่งเสริมอาชีพได้ยั่งยืน

สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดหลักสูตร พัฒนาเพื่อฝึกงานคอมพิวเตอร์ ให้แก่คนพิการฟรี! มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่อาชีพ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยน  เน้นฝึกฝนและพัฒนาเต็มศักยภาพ ในวิชาชีพอันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผู้พิการที่เข้าอบรมจะได้รับสิ่งอำนวยสะดวกและเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีการ Re-Skill, Up-skill และ New Skill หวังจัดหางานสำหรับผู้รับการฝึกที่มีทักษะเพียงพอ ให้ได้มีงานทำทุกคน  เผยมีผู้พิการเข้าฝึกงาน ม 35 จำนวน17 คน มาจากภาคเหนือและภาคกลางของไทย วอนสังคมเมตาสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้พิการได้ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์  นำไปลดหย่อนภาษีด้

นายสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการ  โครงการสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติคนพิการ ภายใต้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดเผยว่า จากการที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ริเริ่มงานสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติขึ้นเมื่อปี พศ..2565 โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่อาชีพแก่คนพิการไม่จำกัดะเภพิการ รู้พื้นฐาน ยุ  ทั้งคนพิการในประเทศยแะภูมิภาคอาเซียน บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยื โดยปี2566 นี้ ทางสถาบันได้เปิดหลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นต้น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม MS Office การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบและการทำรายงานทั้งนี้ได้เปิดอบรม software ต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการฝึก6 เดือน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ในเนื้อวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  พร้อมสิ่ฅ งอำนวยสะดวกและเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โดยมีการ Re-Skill, Up-skill และ New Skill รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก Social Disruption อีกทั้งบริการจัดหางานสำหรับผู้รับการฝึกที่มีทักษะเพียงพอ ให้ได้มีงานทำทุกคน  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้พิการเข้าฝึกงาน ม35 จำนวน 17 คนจากภาคเหนือและภาคกลางของไทย

“เรามองว่าอชีพไม่ใช้เพียงแค่หารายได้เพียงพอกับการยังชีพเท่านั้นแต่อาชีพยังหมายถึงการแสดงคณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ คนพิการจึงต้องการอาชีพ ต้องการพึ่งพาตนเอง มีคุณค่าต้องตนเอง ต่อครอบครัวและสังคม สถาบันฯ จึงต้องการส่งเสริมคุณค่านี้แก่ผู้พิการ  ได้ฝึกทักษะการทำงาน และเป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการประเทศและะดัภูมิภาคอาเซียน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัถุงค์ เพื่อ
1. จัดการศึกษาสู่การมีงานจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ (Education toEmployment) 2. ฝึกทักษะอาชีพหรือฝึกงาน (Internship) 3. เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ บริการสถานที่ ทำงานร่วม
(Coworking space) พื้นที่จัดตั้งสำนักงาน (Office space) หรือ ดำเนินธุรกิจต่างๆ 4. ส่งเสริมอาชีพคนพิการในพื้นที่และเครือข่ายทั้งในประเทศไะภูมิภาคอาเซียนย่งคบว

ทั้งนี้ เราได้ออหลักสูตรยเน้ต้ขอเป็นตัวตั้ง ดยมีเนื้อหาะด้าน
พิการศึกษา” (Disability Study) ทักษะการดำรงชีวิตอิสระ โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ยุ แะเงคนพิการที่สมัครเข้าเรียน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองหลักสูตรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ สถาบันการศึกษาหรือภาคภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ ป็นต้น ซึ่งการฝึกทักษะนี้เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้พิการที่มุ่งเน้นเพิ่มทักษะให้สามารถทำงานได้จริง อย่างมีคุณภาพ โดยรับงานจริง จากเขตพื้นที่ EEC โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการไม่จำกัดะเภพิการ ความรู้พื้นฐาน ยุ  คนพิการยแะภูมิภาคอาเซียน

สำหรับหลักสูตรที่สถาบันฯ เปิดอบรมน่าสนใจ อาทิ หลักสูตรด้ษตร (เศษฐกิจพอเพียง) หลักสูตรด้นเนโยีดิจิทัลลักสูตร Social Enterprise ด้นเนโยีดิจิทัล เป็นต้น  โดยมี มูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการ ทั้งนี้จึงขอ เชิญชวนธุรกิจภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทราร่วมให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการได้ที่ สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน หรือบริจาคผ่านเลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์ ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้

ด้วยจุดแข็งของสถาบันซึ่งมีประสบการณ์ที่ทำงานด้านคนพิการและการฝึกอาชีพคนพิการ ด้านธุรกิจ และเทคโยีดิจิทัลมากกว่า 30 ปี อีกทั้งยังมีเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรคนพิการ ซึ่งมีผลงานและความน่าเชื่อถือของมูลนิธิพระมหาไถ่ ฯ ซึ่งเราคาดว่าจะเกิดรูปแบบการส่งเสริมชีพคนพิการที่สามารถขยายผล ได้ทั่วประเทศรวมทั้งภูมิภาคอาเซียน คนพิการและครอบครัวมีอาชีพ คนพิการะครัวมีอาชีพและการทำงานที่ยั่งยืน พร้อมๆกับสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและกินดีอยู่ดีของประชาชน” นายสุเมธ พลคะชา กล่าวในท้ายสุด

 

Facebook Comments

Related post