Digiqole ad

เปิดแล้ว! รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก.วันแรก

 เปิดแล้ว! รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก.วันแรก
Social sharing
Digiqole ad
(31 มี.ค.65) เวลา 11.30 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
สำหรับวันนี้ (31 มี.ค.65) เป็นวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ซึ่งมีผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.กต.ทถ.กทม.) ก่อนเวลารับสมัคร 08.30 น. ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นผู้มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน ซึ่งผอ.กกต.ทถ.กทม. ได้จัดให้มีการประชุมผู้สมัครดังกล่าว เพื่อตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ จึงดำเนินการจับสลาก โดยจับสลาก 2 ครั้ง ดังนี้
การจับสลากครั้งที่ 1 ผอ.กกต.ทถ.กทม. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เขียนชื่อผู้สมัครที่ต้องจับสลาก แล้วใส่ในภาชนะ แล้วให้ ผอ.กกต.ทถ.กทม. เป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครทีละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับเป็นลำดับแรก ผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีสิทธิจับสลากลำดับในการยื่นใบสมัครก่อน ส่วนชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับขึ้นเป็นลำดับถัดไป ให้ถือว่าผู้สมัครนั้น เป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นลำดับถัดไปตามลำดับจนครบจำนวนผู้สมัคร
การจับสลากครั้งที่ 2 ผอ.กกต.ทถ.กทม. หรือผู้ได้รับมอบหมาย เขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจำนวนผู้สมัคร แล้วให้ผู้สมัครทำการจับสลากเรียงลำดับตามผลการจับสลากครั้งที่ 1 ผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใด ถือว่าเป็นลำดับในการยื่นใบสมัครของผู้สมัครรายนั้น รวมถึงเป็นหมายเลขประตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกด้วย
ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ กกต.ทถ.กทม. เป็นผู้จับสลากครั้งที่ 1 สำหรับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. รวมทั้งผู้สมัคร ส.ก.โดยในส่วนของ ส.ก. มีการจับสลากเรียงทีละเขตจนครบทั้ง 50 เขต
โดยในช่วงเช้าวันนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก่อนเวลา 08.30 น. จำนวน 14 ราย ได้แก่
หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
หมายเลข 2 พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล
หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล
หมายเลข 4 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
หมายเลข 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา
หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
หมายเลข 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล
หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
หมายเลข 9 นางสาววัชรี วรรณศรี
หมายเลข 10 ดร.ศุภชัย ตินติคมน์
หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี
หมายเลข 12 ดร.ประยูร ครองยศ
หมายเลข 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์
หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา
ส่วนผู้มาสมัครหลังเวลา 08.30 น. จะได้หมายเลขในลำดับต่อไป จำนวน 3 ราย ได้แก่
หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที
หมายเลข 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์
หมายเลข 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ
ในส่วนของผู้สมัคร ส.ก.มีผู้สมัครจำนวน 327 ราย โดยผู้สมัครสามารถตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ 5 สำนักงานเขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตหลักสี่ เขตบางแค เขตบางกอกใหญ่ เขตบางขุนเทียน นอกนั้นมีการจับสลากเรียงทีละเขตจนครบทั้ง 45 เขต
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จากนั้น จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่เห็นสมควร
สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีไปถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
Facebook Comments

Related post