Digiqole ad

เปิดประชุมสภาแล้ว!! มาดูกันว่าก้าวไกลยื่นกฎหมายเปลี่ยนประเทศเข้าสภาไปแล้ว 41 ฉบับ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนบ้าง? แบ่งเป็นกลุ่มให้เห็นชัดๆ

 เปิดประชุมสภาแล้ว!! มาดูกันว่าก้าวไกลยื่นกฎหมายเปลี่ยนประเทศเข้าสภาไปแล้ว 41 ฉบับ  ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนบ้าง? แบ่งเป็นกลุ่มให้เห็นชัดๆ
Social sharing
Digiqole ad
เปิดประชุมสภาแล้ว!! มาดูกันว่าตอนนี้ก้าวไกลยื่นกฎหมายเปลี่ยนประเทศเข้าสภาไปแล้ว 41 ฉบับ 🔥🔥🔥
ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนบ้าง? แบ่งเป็นกลุ่มให้เห็นชัดๆ
.
📌 กลุ่ม 1 : ร่างกฎหมายที่บรรจุเข้าระเบียบวาระแล้ว จำนวน 4 ฉบับ
– ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา 272 (เลิกอำนาจ สว. เลือกนายกฯ)
– ร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (สุราก้าวหน้า)
– ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม)
– ร่าง พ.ร.บ. การรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ซึ่ง “ร่างข้อบังคับประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สภาก้าวหน้า)” เพิ่งถูกสภาปัดตก!! เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566
.
📌 กลุ่ม 2 : ร่างกฎหมายที่ยื่นเข้าสภาแล้ว และ อยู่ระหว่างรับฟังความเห็น แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
2.1 สภาวินิจฉัยว่า “เป็น” ร่างการเงิน และ ต้องรอคำรับรองจากนายกฯ จำนวน 15 ฉบับ
– ร่าง พ.ร.บ. รับราชการทหาร (ยกเลิกเกณฑ์ทหาร)
– ร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชน
– ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (ยุบ กอ.รมน.)
– ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบต่างชาติ
– ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แยกแปลง)
– ร่าง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลดล็อกท้องถิ่น)
– ร่าง พ.ร.บ. ถนน
– ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (สิทธิลาคลอด 180 วัน พ่อแม่แบ่งกันได้)
– ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
– ร่าง พ.ร.บ. บำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า
– ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินรวมแปลง
– ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ปลดล็อกการเวนคืน)
– ร่าง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชน (เปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนดอย่างเป็นธรรม)
– ร่าง พ.ร.บ. ภาษีความมั่งคั่ง
– ร่าง พ.ร.บ. การประปาแห่งชาติ
.
2.2 สภาวินิจฉัยว่า “ไม่เป็น” ร่างการเงิน จำนวน 16 ฉบับ
– ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ปลดล็อกสื่อผู้ใหญ่)
– ร่าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ
– ร่าง พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
– ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
– ร่าง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า
– ร่าง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน
– ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
– ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
– ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
– ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
– ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย
– ร่าง พ.ร.บ. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
– ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
– ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิด อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
– ร่าง พ.ร.บ. โคนมและผลิตภัณฑ์นม
– ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (วิอาญา Anti-SLAPP)
.
📌 กลุ่ม 3 : ร่างกฎหมายที่ยื่นเข้าสภาแล้ว อยู่ระหว่างรอสภาวินิจฉัยว่า “เป็น” หรือ “ไม่เป็น” ร่างการเงิน จำนวน 5 ฉบับ
– ร่าง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ (สหภาพแรงงาน)
– ร่าง พ.ร.บ. การจัดการขยะและการหมุนเวียนทรัพยากร
– ร่าง พ.ร.บ. การรายงานการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
– ร่าง พ.ร.บ. ฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน
– ร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สัปดาห์นี้เปิดประชุม (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาแล้ว เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมจับตาการประชุมสภาและติดตามการพิจารณากฎหมายไปด้วยกัน
.
ระหว่างนี้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศของพรรคก้าวไกล ด้วยการเข้าไปแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับต่างๆ ที่อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน
.
รวมถึงร่วมจับตาท่าทีของรัฐบาลและนายกฯ ว่าจะให้คำรับรองร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินหรือไม่ เพราะถึงที่สุด หากนายกฯ เศรษฐาไม่รับรอง ร่างกฎหมายเหล่านั้นจะตกไป สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จะไม่มีแม้แต่โอกาสถกเถียงแลกเปลี่ยน สร้างบทสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างกฎหมายนั้นด้วย
.
พรรคก้าวไกลเดินบนเส้นทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ และเรื่องนี้เราทำคนเดียวไม่ได้ เสียงของประชาชนทุกคนต่างหาก ที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post