Digiqole ad

เปิดตัว “สนง.คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” เป็นทางการ เดินหน้าภารกิจปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามไซเบอร์

 เปิดตัว “สนง.คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” เป็นทางการ เดินหน้าภารกิจปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามไซเบอร์
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency : NCSAเปิดตัวสำนักงานอย่างเป็นทางการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้ยังเร่งดำเนินการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้มีการดำเนินการเชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่28 พฤษภาคม2562ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายมาตรการแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในการป้องกันรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มิให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนตลอดจนความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้น สกมช.จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการประสานงานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และมาตรการป้องกันรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือตามคำสั่งของคณะกรรมการเพื่อทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

 

พลโท ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เผยว่า “สกมช.จะมุ่งเน้นเข้าไปจัดการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศเช่นด้านการเงินด้านสื่อสารโทรคมนาคมด้านความมั่นคงด้านพลังงานด้านสาธารณสุขฯลฯ
โดยแบ่งระดับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็น 3 ระดับได้แก่ระดับไม่ร้ายแรงระดับร้ายแรงและระดับวิกฤติ  หน่วยงานของเราจะมุ่งมั่นเสนอแนะนโยบายแผนยุทธศาสตร์และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำหนดแนวทางมาตรฐานมาตรการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและจะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อไปในอนาคต”

 

สำหรับวิสัยทัศน์ของ สกมช.คือ “เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่มีประสิทธิภาพพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ทุกมิติ”ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ มาตรการ มาตรฐานขั้นต่ำ แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ โดยประสานงานเฝ้าระวังรับมือและแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์เมื่อมีเหตุภัยคุกคามเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศดำเนินการป้องกันรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามและรายงานต่อสำนักงานและหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลโดยเร็วและสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบการโจมตีทางไซเบอร์ สามารถติดต่อและส่งเอกสารได้ที่ ncert@ncsa.or.th หรือโทร. 0-2141-6885

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)หรือ National Cyber Security Agency : NCSA ได้ที่ เฟซบุ๊ก NCSAThailand

 

Facebook Comments

Related post