Digiqole ad

เปิดชื่อที่ปรึกษา กมธ.สมรสเท่าเทียม 34 คน

 เปิดชื่อที่ปรึกษา กมธ.สมรสเท่าเทียม 34 คน
Social sharing
Digiqole ad
อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ แถลงผลการประชุม กมธ.วิสามัญฯ ครั้งที่แรก ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ.วิสามัญฯ อาทิ ดนุพร ปุณณกันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน กมธ.วิสามัญฯ และมีรองประธาน กมธ.วิสามัญฯ จำนวน 7 คนซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชน และทางผู้แทนจากภาคประชาชนยังได้ร่วมเป็นโฆษก กมธ.วิสามัญ ด้วย

อัครนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายฉบับประวัติศาสตร์ของประชาชนทุกคนที่มาร่วมกันแก้ไขกฎหมายสมรสเท่าเทียม เพื่อเป็นก้าวแรกไปสู่การที่ทุกคนจะได้ใช้กฎหมายที่ให้ความเสมอภาคกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ ซึ่งตนตระหนักดีว่าทั้งทางฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน หรือภาคประชาชน มีความร่วมมือกันอย่างมาก สะท้อนได้จากบรรยากาศในที่ประชุม กมธ.วิสามัญฯ ที่เป็นไปอย่างดี และไม่มีความขัดแย้ง โดยที่ประชุม กมธ.วิสามัญฯ มีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งรัดกฎหมายฉบับนี้ให้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้โดยเร็ว ภายใต้พื้นฐานการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถออกมาเป็นกฎหมายที่สามารถใช้ได้จริงภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กมธ.วิสามัญฯ เห็นชอบให้นัดประชุม กมธ. ครั้งต่อไปในวันที่ 10 ม.ค.67

อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ คนที่ 1 เสนอที่ปรึกษากรรมาธิการ ในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย ดังนี้
1. คชาภา ตันเจริญ หรือ มดดำ
2. วุฒิธร มิลินทจินดา หรือ วู้ดดี้
3. กฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว หรือ แต๋ง After Yum
4. รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา
5. ณัฐชัย ตั้งนิมิตรธนา
6. สมบัษร ถิระสาโรช หรือ ป้าตือ
7. ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
8. ดร.พีระยุทธ มั่งคั่ง
9. ฉัตรชัย เอมราช
10. พีรวิชญ์ ขันติศุข
11. จิราพร สินธุไพร
12. ขัตติยา สวัสดิผล
13. ชนก จันทาทอง
14. ชญาภา สินธุไพร
15. ดร.ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ
ณชเล บุญญาภิสมภาร กรรมาธิการฯ สัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนผู้เสนอกฎหมาย เสนอที่ปรึกษากรรมาธิการ สัดส่วนภาคประชาชน ดังนี้
1. ดร.อันธิฌา แสงชัย
2. ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข
3. จิราเกต วิเศษดอนหวาย
4. มุกดาภา ยั่งยืนภราดร
5. อภิญญา ผดุงโชค
6. อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม
7. ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์
8. ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
9. ดร.ณัฑพร มโนใจ
10. ศิริศักดิ์ ไชยเทศ
11. กุสุมา จันทร์มูล
12. นาดา ไชยจิตต์
13. สิรภพ อัตโตหิ
ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ กรรมาธิการฯ สัดส่วนพรรคก้าวไกล เสนอที่ปรึกษากรรมาธิการ ในสัดส่วนพรรคก้าวไกล ดังนี้
1. อัชย์อาณิคม์ ชิตวิเศษ
2. วิษณุ สมบูรณ์
3. วรกมล สุเมธสิทธิกุล
เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เสนอที่ปรึกษากรรมาธิการ ในสัดส่วนกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
1. นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ
2. ยอดฉัตร ตสาริกา
3. กิตตินันท์ ธรมธัช
Facebook Comments

Related post