Digiqole ad

เทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ประกันตนใช้สิทธิอย่างไร

 เทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ประกันตนใช้สิทธิอย่างไร
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตน ที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ พกบัตรประจำตัวประชาชน หากเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้   ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมง และหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเบิกได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด หากมีความจำเป็นต้องส่งต่อการรักษาพยาบาลจะต้องแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลทราบภายใน 72 ชั่วโมง   โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการใช้สิทธิhttps://youtu.be/m9WNKB9qLo4

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
Website : www.sso.go.th
Facebook : สำนักงานประกันสังคม
TilTok : @ssonews1506
Line : @ssothai
YouTube : สำนักงานประกันสังคม
Twitter : @sso1506
Instagram : sso_1506
App : SSO Connect
โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments

Related post