Digiqole ad

เดินเครื่องแล้ว ! “กกพ.” สร้างความตระหนักรู้ภาวะโลกรวน ดัน “กบจูเนียร์” กระตุ้นพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประกวดทำคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัลรวม 7 แสนบาท

 เดินเครื่องแล้ว ! “กกพ.” สร้างความตระหนักรู้ภาวะโลกรวน ดัน “กบจูเนียร์” กระตุ้นพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประกวดทำคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัลรวม 7 แสนบาท
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มีการเปิดตัวโครงการคนบันดาลไฟ ภายใต้แนวคิด “ใครไม่ Change Climate Change”  เพื่อขยายฐานความรู้ สร้างความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน (Energy Transition) ตามกรอบนโยบายพลังงาน 4D1E รวมถึงสื่อสารบทบาท ภารกิจของ กกพ. ไปพร้อมกับการรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและช่วยกันลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  ผ่านกลยุทธ์การสื่อสารแบบ “3E” คือ  Easy (เข้าใจง่าย) Edutainment (ผสมผสานข้อมูลและความรู้) Extensive (ปลุกจิตสำนึกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างแพร่หลายสู่สังคมอย่างยั่งยืน) ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งรายการโทรทัศน์ “คนบันดาลไฟ The Reality” การสร้างการรับรู้ผ่าน Advertising Short Film และการกลับมาอีกครั้งของกิจกรรม “กบจูเนียร์” ที่เปิดให้เด็กไทยเรียนรู้ภาวะ “โลกรวน” ผ่านการประกวดคลิปวิดีโอ


ภัทราพร สังข์พวงทอง Producer กิจกรรม “กบจูเนียร์” กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของกิจกรรมว่า กิจกรรม “กบจูเนียร์” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ใน โครงการ “คนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่เห็นความสำคัญของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงสานต่อโครงการ คนบันดาลไฟจาก 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อขยายฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) จากแหล่งพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาด ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เกิดการร่วมมือช่วยกันลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ไปด้วยกัน
โดยปีนี้มุ่งเน้นการสื่อสารที่สร้างการรับรู้ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งรายการโทรทัศน์ “คนบันดาลไฟ The Reality” และ การสร้างการรับรู้ผ่าน Advertising Short Film ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Energy Transition and Climate Change  จำนวน 4 เรื่อง 4 อารมณ์ ได้แก่ Comedy & Music (สนุกสนานและเพลิดเพลิน)  Drama (สะเทือนใจ) Feel Good (น่ารัก/สร้างแรงบันดาลใจ) และ Horror (สยองขวัญ) รวมถึงการกลับมาอีกครั้งของ “กบจูเนียร์” เพราะเชื่อว่า เด็กไทย คือ พลังงานสะอาดของประเทศทั้งในวันนี้และอนาคต พลังงานสะอาดที่จะขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ และจะเป็นพลังงานสะอาดที่จะข่วยโลกให้ “รวน” น้อยลง ผ่านกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ใครไม่ Change Climate Change” เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าผ่านกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 700,000 บาท”


Climate Change หรือ ภาวะโลกรวน คือ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกอย่างต่อเนื่อง ภาวะโลกรวนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนและทำความเข้าใจกับภาวะโลกรวน “กบจูเนียร์” จึงเปิดโอกาสให้เด็กได้เจอของจริงด้วยตนเอง เรียนรู้ ทําความเข้าใจภาวะโลกรวนผ่านการลงมือทําและสื่อสารความรู้ ความคิด ความสามารถในแบบฉบับของตนเอง ผ่านการประกวดคลิปวิดีโอ ไม่จํากัดรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยกติกามีดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และครูที่ปรึกษา รวมแล้วทีมละ 10 คน
2. สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงานอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะมีสิทธิ์ ส่งผลงานคลิปวิดีโอ ที่ไม่จํากัดรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสารคดี ภาพยนตร์สั้น มิวสิควิดีโอ โฆษณา หรือ Viral เป็นต้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยเนื้อหาที่นําเสนอตรงตามหัวข้อที่โครงการกำหนดที่เน้นการสื่อสารถึง การใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน (Clean Energy For Life) และกรอบการสื่อสาร (Sub Theme) เน้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขอ’สภาพภูมิอากาศ รวมถึงบทบาท ภารกิจ ของ กกพ. โดยคลิปวิดีโอจะต้องมีเนื้อหา เชื่อมโยงในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


Energy Transition & Climate Change
บอกเล่า ให้ข้อคิด ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา แล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือทําอะไรได้บ้าง โดยการเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา
การนําแนวทางการพัฒนาพลังงาน แบบ 4D1E
มาช่วยแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรอบๆ ตัวเราได้อย่างไร

นวัตกรรมกู้โลก หรือ EV
นําเสนอความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรมด้านพลังงาน (EV) ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีส่วนเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไร
นวัตกรรมกู้โลก : ESS นําเสนอความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรมด้านพลังงาน (ESS) ระบบกักเก็บพลังงาน ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
บทบาท หน้าที่ และภารกิจของ กกพ. ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนด้านพลังงาน สู่พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกรวน
ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะมีทุนการผลิตสื่อ จำนวน 100,000 บาท ให้กับ 20 ทีม (5,000/ทีม) ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร โครงการคนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change ทีมที่ได้รับ รางวัล “ซูเปอร์กบจูเนียร์” จะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ หรือ BEST Creative (รางวัลความคิดสร้างสรรค์) 1 รางวัล เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร และรางวัลอีกหลากหลายสาขา อาทิ
รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา จะแบ่งเป็น 2 ด้าน Clean Energy For Climate Change เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร และ Innovative & Technology นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลยอดเยี่ยมด้านการผลิต ทั้งการถ่ายภาพ ลำดับภาพ เทคนิคพิเศษ บท และพิธีกรหรือนักแสดง รวม 5 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัล Popular Vote 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลขวัญใจกรรมการ 1 รางวัล เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
โดยมีการจัดอบรมการผลิตสื่อด้านพลังงาน ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566 และ หมดเขตส่งผลงานรอบแรก 3 สิงหาคม 2566 นี้

ดร.นฤมิตร สว่างผล ผู้ช่วยเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงานครั้งที่ 1 Kick Off กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change “หัวข้อที่ให้น้องๆ ทำคลิปวิดีโอ คือ การเปลี่ยนผ่านพลังงานตามนโยบาย 4D1E และการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะโลกร้อน climate change เมื่อสักครู่ในห้องกิจกรรมรวมมีน้องๆ เด็กๆ สนใจ กว่า 1,000 คนทั้งทาง onsite และ online ถือว่ากิจกรรมที่ทางกบจูเนียร์จากได้รับความสนใจมากพอสมควร ทางกกพ. ยินดีมากครับที่ กิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเยอะมาก และเชื่อว่าน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับความรู้ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในมุมของเด็กๆ และ ด้วยวัยที่ชอบสื่อสาร สามารถสื่อสารส่งผ่านต่อให้คนรอบข้างเข้าใจ เรื่องยากๆ เกี่ยวกับพลังงานให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายได้ครับ ซึ่งรายการ กบจูเนียร์ ถือเป็นอีกหนึ่งสื่อช่องทางของ โครงการคนบันดาลไฟ ที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เน้นสื่อสารแบบเด็ก โดยนำพลังของเด็กๆ มองความคิดของเด็ก มาสื่อสารให้ความรู้กับสังคม จากกิจกรรมนี้ผมเชื่อว่า น้องๆจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน บวกกับมีทักษะและเทคนิคในการไปทำให้สื่อต่างๆให้น่าสนใจ ซึ่งน้องๆวัยรุ่น สามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอด ในช่องทางการสื่อสารของตนเองอย่าง TikTok หรือ Facebook ส่วนตัว หรือ สนใจเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น หาทางไปเรียนต่อหรือประกอบอาชีพด้านพลังงานมากขึ้นครับ”

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ที่ปรึกษาโครงการ คนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change กล่าวถึงกิจกรรมการสอนผลิตสื่อด้านพลังงานใน “กบจูเนียร์” ว่า“หัวข้อคลิปวิดีโอในกิจกรรมกบจูเนียร์ครั้งนี้ ในเรื่องของโจทย์มีความกว้างมากขึ้นจากปีที่แล้ว ที่เจาะจงเฉพาะ bio energy แต่ครั้งนี้เน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งขอบเพลงพลังงานทุกประเทศในขณะเดียวกันเนื้อหาไม่ได้จำกัดเฉพาะถุงพลังงานแต่รวมไปจนถึงเรื่องของการกระจายบทบาทของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ การกำกับดูแลโดยใช้กลไกทางเทคโนโลยีและด้านดิจิตอลเข้ามาเพราะฉะนั้นเนื้อหาจึงมีความกว้างมากขึ้น และแน่นอนน้องน้องต้องใช้พลังความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยครับ ตอนนี้มีเด็กๆ สมัครเข้ามาร่วมเยอะขึ้นมาก ในส่วนหัวข้อที่กว้างขึ้น เราก็จะเน้นการพิจารณาผลงานเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของความรู้ที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่สำคัญ และการนำเสนอที่น่าสนใจสนุกเข้าใจง่าย ด้วยพลังของน้องๆวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่มีมุมมองความคิดที่น่าจะสามารถสื่อสารไปสู่คนรอบตัวได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้น”

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลัง “กบจูเนียร์” ในการมีส่วนร่วมเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ไปสู่การใช้พลังงานสะอาด และร่วมแก้ไขปัญหาโลกรวนร่วมกัน

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของโครงการฯ ได้ที่
Facebook Fanpage : กบจูเนียร์ / คนบันดาลไฟ

Website คนบันดาลไฟ : http://www.khonbandarnfai.org
และ YouTube คนบันดาลไฟ : https://www.youtube.com/@khonbandarnfai

Facebook Comments

Related post