Digiqole ad

เชฟรอน – SEAMEO STEM-ED ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science  

 เชฟรอน – SEAMEO STEM-ED ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science  
Social sharing
Digiqole ad

ในงาน STEM Synergy for Transforming the Future of Education  

เปิดแนวทางสานต่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาอย่างยั่งยืน 

ดร. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน STEM Synergy for Transforming the Future of Education จัดขึ้นโดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อแถลงผลสำเร็จตลอด 8 ปีของโครงการ Chevron Enjoy Science:      สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต พร้อมเปิดให้ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของโครงการ และนำรูปแบบไปขยายผลการขับเคลื่อนด้านสะเต็มศึกษาต่อไป โดยมี นายปฏิเวธ บุณยะผลึก (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดาตุ๊ก ดร. ฮาบิบา อับดุล ราฮิม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร. กฤษฎ์ชัย สมสมาน (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการคุรุสภา ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ (ขวา) รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางดี​ เบอเบิร์น (ซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น พร้อมพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เป็นโครงการระยะยาวที่เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยในระยะที่ 2 ของโครงการ เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอนและศูนย์ SEAMEO STEM-ED เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมของประเทศด้วยการพัฒนาสะเต็มศึกษา โดยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ได้มีโรงเรียน 724 แห่งเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมครูแล้วกว่า 5,000 คน มีผู้ได้รับประโยชน์รวมกว่า 3 ล้านคน และมีพันธมิตรที่เข้ามาร่วมดำเนินงานถึง 152 องค์กร เพื่อร่วมพัฒนากำลังคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของประเทศต่อไป

 

Facebook Comments

Related post