Digiqole ad

เจ๋ง! โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป “ดอยคำ” ได้รับรองตามมาตรฐาน IPHA ที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19

 เจ๋ง! โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป “ดอยคำ” ได้รับรองตามมาตรฐาน IPHA  ที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม  ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

จากสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบมายังภาคประชาชนโดยเฉพาะในการเลือกซื้อเครื่องอุปโภค- บริโภคทั้งหลาย เพราะเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยจากการซื้อสินค้า

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งใส่ใจและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานความสะอาดมาโดยตลอด จึงได้ยื่นเรื่องต่อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท (ส.อ.ท.) ในฐานะองค์กรหลักภาคเอกชน และเป็นผู้จัดทำมาตรฐานสินค้าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง “IPHA” (Industrial and Production Hygiene Administration) โดยมีเป้าหมายให้โรงงานรับรองตนเอง หรือที่เรียกว่า self-declaration ระดับการสร้างมาตรฐานสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งยังเป็นการรับรองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสถานที่ กระบวนการผลิตและบุคลากรตามมาตรการร่วมและมาตรฐานด้านสุขอนามัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานปลอดภัยจาก COVID-19 ภายใต้ความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ของ ดอยคำ ได้แก่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3(เต่างอย) จังหวัดสกลนคร  ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IPHA ว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของโควิด19 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

จึงมั่นใจได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ดอยคำ” สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานทั้งนี้เพราะ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงความเป็นบริษัทต้นแบบของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน และผลผลิตของเกษตรกรไทย

เกี่ยวกับดอยคำ

จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นพร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิตภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในปีพ.ศ. 2537

ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกระดับกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน…ดังสโลแกนที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”

 

Facebook Comments

Related post